ESP8266 wi-fi modülü ile internete veri gönderme (STM32F4 Discovery)

Başlatan seyityildirim, 09 Ocak 2017, 02:00:08

seyityildirim

Merhaba arkadaşlar
http://www.picproje.org/index.php/topic,55971.0.html konusunda @MrDarK hocamızın kodlarını düzenleyerek bir uygulama yaptım.

uygulamaya ait video;
https://www.youtube.com/watch?v=eATYCFoZgtM


uygulamaya ait kod;

Kod Seç


#include "stm32f4xx_conf.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define ESP8266BUFFER_LENGHT 500
char transmitdata[100];
char transmitconf[100];
char g_arrui8ESP8266Buf[ESP8266BUFFER_LENGHT];
static 
uint16_t ESPWriteIndex=0;
uint16_t potdegeri;
int length;
int say=0;
int say2=0;
int say3=0;
void adc_configure(void);
uint16_t Read_ADC(void);
/***********************************************************
* Function Name  : Clear_ESPBuffer
* Description    : Buffer temizlenir.
* Input          : None
* Return         : None
***********************************************************/
static void Clear_ESPBuffer(void)
{
    
uint16_t i;

    for(
i=0;i<ESP8266BUFFER_LENGHT;i++)
        
g_arrui8ESP8266Buf[i] = 0;

    
ESPWriteIndex=0;
}
/***********************************************************
* Function Name  : Delay
* Description    : Yazilimsal Gecikme Fonksiyonu.
* Input          : Gecikme Degeri
* Return         : None
***********************************************************/
void Delay(__IO uint32_t nCount) {
  while(
nCount--) {
  }
}

/***********************************************************
* Function Name  : USART_puts
* Description    : Girdiğimiz cümle ilgili buffer'dan çıkar.
* Input          : USARTx
* Return         : None
***********************************************************/
void USART_puts(USART_TypeDefUSARTxvolatile char *s)
{
	
while(*
s){
	
	
// wait until data register is empty
	
	
while( !(
USARTx->SR 0x00000040) );
	
	
USART_SendData(USARTx, *s);
	
	
*
s++;
	
}
}

/***********************************************************
* Function Name  : Usart_InitializeHW
* Description    :
* Input          : None
* Return         : None
***********************************************************/
void Usart_InitializeHW(void)
{
    
GPIO_InitTypeDef     GPIO_InitStruct;

    
// B Portuna Clock Verilir
    
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOBENABLE);

    
/**
    * PB6 ve PB7 Pinleri alternatif fonksiyon olarak çalisacagi tanimlanir
	
	
* @onemli Usartaktif etmeden önce çağrılmalıdır.!
    */
    
GPIO_PinAFConfig(GPIOBGPIO_PinSource6GPIO_AF_USART1); //
	
TX()
    
GPIO_PinAFConfig(GPIOBGPIO_PinSource7GPIO_AF_USART1); //
	
RX()
    // Initialize pins as alternating function
    
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin GPIO_Pin_6 GPIO_Pin_7;
    
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode GPIO_Mode_AF;
    
GPIO_InitStruct.GPIO_OType GPIO_OType_PP;
    
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd GPIO_PuPd_UP;
    
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed GPIO_Speed_100MHz;
    
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

    
GPIO_PinAFConfig(GPIOBGPIO_PinSource10GPIO_AF_USART3); //
	
TX()
    
GPIO_PinAFConfig(GPIOBGPIO_PinSource11GPIO_AF_USART3); //
	
RX()
    // Initialize pins as alternating function
    
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin GPIO_Pin_10 GPIO_Pin_11;
    
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode GPIO_Mode_AF;
    
GPIO_InitStruct.GPIO_OType GPIO_OType_PP;
    
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd GPIO_PuPd_UP;
    
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed GPIO_Speed_100MHz;
    
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

    
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin GPIO_Pin_13;
    
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode GPIO_Mode_OUT;
    
GPIO_InitStruct.GPIO_OType GPIO_OType_PP;
    
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed GPIO_Speed_100MHz;
    
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd GPIO_PuPd_NOPULL;
    
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

    
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);
}

/***********************************************************
* Function Name  : Usart_InitializeAp
* Description    :
* Input          : None
* Return         : None
***********************************************************/
void Usart_InitializeAp(void)
{
    
USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
    
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    
/**
     * USART1 modülüne Clock verilir.
     */
    
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1ENABLE);
    
/**
     * USART3 modülüne Clock verilir.
     */
    
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3ENABLE);

    
/**
     * Baudrate 115200
     * Hardware Flow Kapali
     * Usart Full-Duplex çalisacak TX ve RX modu aktif edilir.
     * Parity Kullanmiyoruz.
     * 1 stop byte mevcut
     * Data bit uzunlugumuz 8
     *
     * USART1 Kurulup
     * Aktif edilir.
     */
    
USART_InitStruct.USART_BaudRate 115200;
    
USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl USART_HardwareFlowControl_None;
    
USART_InitStruct.USART_Mode USART_Mode_Tx USART_Mode_Rx;
    
USART_InitStruct.USART_Parity USART_Parity_No;
    
USART_InitStruct.USART_StopBits USART_StopBits_1;
    
USART_InitStruct.USART_WordLength USART_WordLength_8b;
    
USART_Init(USART1, &USART_InitStruct);

    
USART_InitStruct.USART_BaudRate 115200;
    
USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl USART_HardwareFlowControl_None;
    
USART_InitStruct.USART_Mode USART_Mode_Tx;
    
USART_InitStruct.USART_Parity USART_Parity_No;
    
USART_InitStruct.USART_StopBits USART_StopBits_1;
    
USART_InitStruct.USART_WordLength USART_WordLength_8b;
    
USART_Init(USART3, &USART_InitStruct);
    
USART_Cmd(USART3ENABLE);  // USART3 aktif edilir.

	
/* USART1 Rx interrupt aktif ediliyor
	
 * USART'dan herhangi bir data geldiginde
	
 * USART1_IRQHandler() adiyla isimlendirdigimiz fonksiyona gider
	
 */
	
USART_ITConfig(USART1USART_IT_RXNEENABLE); // USART1 Rx interrupt aktif ediliyor

	
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel USART1_IRQn;
	
	
 
// USART1 interrupt ina ince ayar vermek istiyoruz.
	
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority 0;// Öncelik olarak bu interrupt kaynagina 0 veriyoruz. ( 0 yazarak En öncelikli kaynak yapiyoruz )
	
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority 0;
	
	
 
// Kendi bagli olduğu vektordeki alt grup içinde de en öncelikli olarak kurduk
	
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd ENABLE;
	
	
	
 
// USART1 interrupt kanali aktif edilir.
	
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
	
	
	
	
	
	
	
 
// Yaptigimiz ayarlari NVIC birimine yüklüyoruz.

    
USART_Cmd(USART1ENABLE);  // Nihayetinde USART1 aktif edilir.
}

/***********************************************************
* Function Name  : ESP8266_Init
* Description    : Modül bir aga baglanana kadar burada kalir.
* Input          : None
* Return         : None
***********************************************************/
static void ESP8266_Init(void)
{
    static 
uint8_t ESPInitCase=0;
	
	
 


    switch(
ESPInitCase)
    {
        case 
0:
            
// Standart AT Komutu gonderilir , Cevabi OK olmalidir.
            
USART_puts(USART1,"AT\r\n");
            
// 1 saniye gecikme koyuyoruz.
            
Delay(1000000L);
            
ESPInitCase 1;
        break;

        case 
1:
            
// STRSTR fonksiyonu metin icinde metin arayan bir fonksiyondur
            // Eger aranilan metni bulabilirse pointer adresi ile geri donus yapar
            // Bulamaz ise NULL dondurur. Bizde null'dan farkli mi diye sorariz.
            
if (strstr(g_arrui8ESP8266Buf,"OK") != NULL)
            {
                
Clear_ESPBuffer();
                
USART_puts(USART3,"Module Erisildi\n");
                
ESPInitCase 2;
            }
            else
            {
                
Clear_ESPBuffer();
                
USART_puts(USART3,"Modul Bulunamadi, Tekrar Deneniyor\n");
                
ESPInitCase 0;
            }
        break;

        case 
2:
            
// Modulun 3 modu var gerekli bilgi datasheet'de biz 1 olmasini istiyoruz
            
USART_puts(USART1,"AT+CWMODE?\r\n");
            
// 1 saniye gecikme koyuyoruz.
            
Delay(1000000L);
            
ESPInitCase 3;
        break;

        case 
3:
            
// Gelen cevap mode 1 'mi
            
if (strstr(g_arrui8ESP8266Buf,"+CWMODE:1") != NULL)
            {
                
Clear_ESPBuffer();
                
USART_puts(USART3,"MODE Ayar Dogru\n");
                
ESPInitCase 4;
            }
            else
            {
                
// Fabrika ayarlari olarak 2 geliyor biz onu 1 yapip reset komutu ile tamamlariz.
                
USART_puts(USART1,"AT+CWMODE=1\r\n");
                
//USART_puts(USART1,"AT+RST\r\n");
                
Delay(1000000L);

                
Clear_ESPBuffer();
                
USART_puts(USART3,"MOD Degistirilir.\n");
                
ESPInitCase 2;
            }
        break;

        case 
4:
            
// Baglanilacak olan wifi agina ait kullanici adi ve sifre girisi yapilir.
            
USART_puts(USART1,"AT+CWJAP=\"Modem İsmi\",\"şifre\"\r\n");
            
// 2 saniye gecikme koyuyoruz.
            
Delay(2000000L);
            
ESPInitCase 5;
        break;

         case 
5:
             
// Baglanti saglandiginde OK Cevabi alinir
            
if (strstr(g_arrui8ESP8266Buf,"OK") != NULL)
            {
                
Clear_ESPBuffer();
                
USART_puts(USART3,"Modeme Baglanti yapildi\n");
                
ESPInitCase 6;
            }
            else
            {
                
Delay(1000000L);
                
USART_puts(USART3,"Modeme Baglanti Bekleniyor.\n");
	
	
	
	
	
	
	
	
Delay(5000000L);
	
	
	
	
	
	
	
	
say2++;
	
	
	
	
	
	
	
	
if(
say2==3)
	
	
	
	
	
	
	
	
{
	
	
	
	
	
	
	
	
	
USART_puts(USART3,"Modeme baglanilamadi\n");
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ESPInitCase=8;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
say2=0;
	
	
	
	
	
	
	
	
}
            }
        break;

        case 
6:
            
// IP adresi nedir diye soruyoruz ?
            
USART_puts(USART1,"AT+CIFSR\r\n");
            
// 1 saniye gecikme koyuyoruz.
            
Delay(1000000L);
            
ESPInitCase 7;
        break;

        case 
7:
            
// IP alana kadar error bilgisi gonderir. Onu ayiririz. =)
            
if (strstr(g_arrui8ESP8266Buf,"ERROR") == NULL)
            {
                
USART_puts(USART3,"Alinan IP = \n");
                
// Gelen bilginin 11.karakterinden itibaren IP adresi yaziyor.
                
USART_puts(USART3,&g_arrui8ESP8266Buf[11]);
                
Clear_ESPBuffer();
                
ESPInitCase=8;
            }
            else
            {
                
// ERROR der ise tekrar dene
                
Delay(1000000L);
                
USART_puts(USART3,"Tekrar Dene.\n");
                
Clear_ESPBuffer();
                
ESPInitCase=6;
            }

        break;

        case 
8:
            
// Baglanilacak siteye ait bilgiler girildi.
            
USART_puts(USART1,"AT+CIPSTART=\"TCP\",\"184.106.153.149\",80\r\n");
            
// 1 saniye gecikme koyuyoruz.
            
Delay(1000000L);
            
ESPInitCase 9;
        break;

        case 
9:
            
// Baglanti kuruldugunda Linked diye bir cevap aliriz.
            
if (strstr(g_arrui8ESP8266Buf,"CONNECT") != NULL)
            {
                
Clear_ESPBuffer();
                
USART_puts(USART3,"Site ile baglanti kuruldu\n");
                
ESPInitCase 10;
            }
            else
            {
                
// Cevap gelene kadar bekler
                
Delay(1000000L);
                
USART_puts(USART3,"siteye Baglanti Bekleniyor.\n");
	
	
	
	
	
	
	
	
Delay(50000000L);
	
	
	
	
	
	
	
	
say++;
	
	
	
	
	
	
	
	
if(
say==3)
	
	
	
	
	
	
	
	
{
	
	
	
	
	
	
	
	
	
USART_puts(USART3,"Siteye Baglanti kurulamadi.\n");
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ESPInitCase=8;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
say=0;
	
	
	
	
	
	
	
	
}
	
	
	
	
	
	
	
	

            }
        break;

        case 
10:
	
	
	
	
	
	
potdegeri=Read_ADC();
	
// adc okunuyor
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
sprintf(transmitdata"GET /update?key=9KT9JQA1PJXPTFJJ&field2=%d\r\n",potdegeri);
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
length=strlen(transmitdata);
	
// gönderilecek datanin uzunlugu
	
	
	
	
	
	
length=length+2;
	
	
	
	
	
	
sprintf(transmitconf,"AT+CIPSEND=%d\r\n",length);
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
USART_puts(USART1,transmitconf);
            
// Komutu verdikten sonra bize '>' bilgisi geliyor.
	
	
	
	
	
	
Delay(10000000L);
	
	
	
	

            if (
strstr(g_arrui8ESP8266Buf,">") != NULL)
            {
                
Clear_ESPBuffer();
                
USART_puts(USART3,"Gönderilen data uzunlugu kabul edildi\n");
	
	
	
	
	
	
	
	
USART_puts(USART1,transmitdata);
	
	
	
	
	
	
	
	
USART_puts(USART3,"Data gönderildi\n");
	
	
	
	
	
	
	
	
Delay(2000000L);
	
	
	
	
	
	
	
	
ESPInitCase=10;
            }
            else
            {
                
// Cevap gelene kadar bekler
                
Delay(3000000L);
                
USART_puts(USART3,"gönderilen data uzunlugu kabul edilmedi\n");
	
	
	
	
	
	
	
	
ESPInitCase=8;
	
	
	
	
	
	
	
	
USART_puts(USART3,"Siteye yeniden baglanilmaya çalisiliyor\n");
	
	
	
	
	
	
	
	
say3++;
	
	
	
	
	
	
	
	
if(
say3==3)
	
	
	
	
	
	
	
	
{
	
	
	
	
	
	
	
	
	
USART_puts(USART3,"Baglanti kurulamadi.\n Ayarlar kontrol edilecek\n");
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ESPInitCase=0;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
say3=0;
	
	
	
	
	
	
	
	
}
            }


        break;

    }
}

int main(void)
{
    
// System Clock Init Edilir.
    
SystemInit();
    
// Usart modullerinin portlarinin hardware ayarlari yapilir.
    
Usart_InitializeHW();
    
// Usart modullerinin clock , baud ve interrupt ayarlari yapilir.
    
Usart_InitializeAp();
	
	
adc_configure();
    
// Giris metnimiz =)
    
USART_puts(USART3," esp8266 proje!!!  \r\n");
    
// Komut gondermeden once module ait bufferi temizleriz.
    
Clear_ESPBuffer();

    while(
1)
    {
        
// Bakmayin init yazdigina her biseyi yapiyor =)
        
ESP8266_Init();
    }


}

// USART1 interrupt Alt Programi
void USART1_IRQHandler(void){
    
// USART1 RX interrupt flag kontrol edilir.
    
if( USART_GetITStatus(USART1USART_IT_RXNE) )
    {
        
uint8_t Received_Byte USART1->DR// Gelen bilgi degisken içine alinir.
        
USART3->DR Received_Byte;         // Debug monitor icin ayni bilgi usart3'e gonderilir.

        // Strstr fonksiyonu için eklendi, modülden null karakteri gelebiliyordu , onu engellemis olduk.
        
if(Received_Byte != 0)
        {
            
g_arrui8ESP8266Buf[ESPWriteIndex] = Received_Byte;
            
ESPWriteIndex++;
        }

    }
}

void adc_configure()
{
	
ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
	
ADC_InitTypeDef ADC_init_structure
	
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure

	
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
	
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOAENABLE);

	
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode 
	
GPIO_Mode_AN;  // potansiyometrenin data pini A0 pinine baglanacak
	
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  
	
GPIO_Pin_0;
	
GPIO_InitStructure.GPIO_OType GPIO_OType_PP;
	
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd 
	
GPIO_PuPd_NOPULL;
	
GPIO_Init(GPIOA, & GPIO_InitStructure);

 
ADC_DeInit();
	

	
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode 
	
	
	
ADC_Mode_Independent;
	
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler 
	
	
ADC_Prescaler_Div4// 4/8/16.. vs olabilir kristalin 4 de 1 i seçtik
	
ADC_CommonInit(& ADC_CommonInitStructure);
	

	

	
ADC_init_structure.ADC_DataAlign 
	
	
	
	
	
	
ADC_DataAlign_Right;
	

	
ADC_init_structure.ADC_Resolution
	
	
	
	
  
	
	
ADC_Resolution_12b;
	

	
ADC_init_structure.ADC_ContinuousConvMode 
	
	
	
	
ENABLE
	
	
	

	
ADC_init_structure.ADC_ExternalTrigConvEdge 
	
	
	
ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
	
ADC_init_structure.ADC_NbrOfConversion 
	
	
	
	
	
1;
	
ADC_init_structure.ADC_ScanConvMode 
	
	
	
	
	
DISABLE;
	
ADC_Init(ADC1,&ADC_init_structure);
 
 
//Enable ADC conversion
	
ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
 
  
}


uint16_t Read_ADC(void)
{
	
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1ADC_SampleTime_56Cycles);  /*hesaplama islemi tek cycle da hesaplanmaz,genis sürede daha az ak1m ceker,
	
	
tepki süresi önemli ise kisa tutulabilir */
	
ADC_SoftwareStartConv(ADC1);     // adc1 üzerinde yazilimsal dönüsümü baslat 
	
while(
ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC)==RESET);  /*icerideki sart saglandikca assagiya inme while noktali virgül ile bitiyorsa,
	
	
her dönüsüm sonrasi bayrak sifirlandi*/
	
return 
ADC_GetConversionValue(ADC1);
	

}
	https://artibesvolt.wordpress.com/2017/01/08/esp8266-wi-fi-modulu-ile-internete-veri-gonderme-stm32f4-discovery/


okg

Çok güzel olmuş elinize sağlık.  Ben 8266-12e ile başladım ama daha esp ye AT komutlarını gönderemedim bir türlü
KTU Elektronik Haberleşme - YTU Haberleşme^YL

MrDarK

Tebrikler;

Lakin siteye data gönderdikten sonra sistemi resetlemek ne kadar doğru emin olamadım. Sonuçta data gönderimine devam etmek için çeşitli yöntemler var;
Örn;
- Periyodik data göndermek
- Değişim değerine göre data göndermek

Kodunuzu bu şekilde düzenleseydiniz daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yinede farklı bir örnek olması açısından güzel çalışma olmuş.
Picproje Eğitim Gönüllüleri ~ MrDarK

seyityildirim

@MrDarK hocam, debug yaparken siteye veri gönderdikten sonra site ile bağlantı kesiliyor ve tekrar bilgi göndermek için reset atmam gerekiyordu. Tabi daha güzel yapılabilirdi.

PROTECH_

Güzel bir çalışma,
Yanlız bir konu dikkatimi çekti : Neden her defasında modeme bağlantı yenileniyor ?
RTX MODBUS  RTOS - istanbul--berlin

magnetron

hocam o ESP' nin bağlandığı site kimin ?

84.106.153.149 buradaki kodu kim yazdı ?

onu paylaşabilir misiniz ?

teşekkür


seyityildirim

Alıntı yapılan: magnetron - 09 Ocak 2017, 20:26:57
hocam o ESP' nin bağlandığı site kimin ?

84.106.153.149 buradaki kodu kim yazdı ?

onu paylaşabilir misiniz ?

teşekkür
Esp thingspeak sitesi ile haberleşiyor. bahsettiğiniz ID numarası thingspeak.com adresine ait. Bu sitede bir kanal açıyorsunuz ve o size bir API key veriyor. Bu API key üzerinden haberleşiyorsunuz daha sonra.

Alıntı yapılan: PROTECH_ - 09 Ocak 2017, 18:53:02
Güzel bir çalışma,
Yanlız bir konu dikkatimi çekti : Neden her defasında modeme bağlantı yenileniyor ?Her defasında modeme bağlanmıyor diye hatırlıyorum. Her seferinde siteye yeniden bağlanıyor sadece. Ancak sistem takılırsa ilerleme kaydedemez ise modeme tekrar bağlanıp deniyor. Bu bazen işi çözüyor. Aslında düzeltilecek daha çok yer var çünkü bu esp modülü çok kararsız çalışıyor.

Mesela yapmayı planladığım düzenleme şu şekilde;
Esp modülünün beslemesini GPIO pinlerden vermek. Bazen ESP öyle takılıyor ki besleme pinlerini çıkarıp taktığımda düzeliyor. Yazılım kısmında beslemeyi GPIO pininden verdiğimiz için çıkar-tak işlemini halledebilirim diye düşünüyorum.

Kodu geliştirecek olan arkadaşlar için duyurulur :) Daha çok düzenleme istiyor bu attığım kod. Daha sonra versiyon 2 yi yayınlarım belki :)