VHDL ile ilk program denemem hakkinda?

Başlatan z, 06 Aralık 2018, 09:18:43

z

06 Aralık 2018, 16:56:55 #15 Son düzenlenme: 06 Aralık 2018, 17:38:49 z
Anladim.

z

06 Aralık 2018, 18:08:04 #16 Son düzenlenme: 06 Aralık 2018, 18:19:13 z
Kodlar hatasiz derlendi.

Simdi kodlari verecegim test giris verilerine gore test etmek istiyorum.

CPLD ile calisirken bir dosyaya test vektorleri olusturuyor ve bu girdilere karsilik devrenin degisik noktalarindaki sinyalleri sanal lojik analyzer cihazinda gorebiliyorduk.

xilinx in bu toolunda bu isi nasil yapacagim?


Paralel 10 bit veri yuklenen ve PWM sinyali ureten kodumun en son hali asagida.


library IEEE;
use 
IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use 
IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use 
IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity pwm is
  
    Port

          
in_data  in std_logic_vector (9 downto 0);
          
in_clk   in std_logic ; -- Clock                        
          in_rst   
in std_logic ; -- Reset                         
          in_ld    
in std_logic ; -- Load                         
          out_data 
out std_logic  
    
);

end pwm;

architecture Tanimlamalar of pwm is
    signal pwm_shadow_reg 
std_logic_vector(9 downto 0);
    
signal pwm_reg        std_logic_vector (9 downto 0);
    
signal pwm_cnt        std_logic_vector(9 downto 0);
    
signal pwm_clk        std_logic;

begin
 
    pwm_clk 
<= in_clk ;                        

    
process(pwm_clkin_rstin_ld)--  PWM Data Portunu PWM Registerine aktarmaresetleme vs islemleri
    begin
        
if in_rst '1' then
           pwm_cnt 
<= (others=>'0');
           
pwm_reg <= (others=>'0');
           
pwm_shadow_reg <= (others=>'0');
        else
	
   if 
rising_edge(pwm_clkthen
              pwm_cnt 
<= pwm_cnt 1;
              if 
pwm_cnt pwm_shadow_reg then
              out_data 
<= '1';
           else
               
out_data <= '0';
           
end if;
	
	
	
	
 
           if 
in_ld '1' then
                pwm_reg 
<= in_data;
	
   
end if;
	
  
           if 
pwm_cnt 1023 then
              pwm_shadow_reg  
<= pwm_reg;
	
	
	
	

           
end if;
	
 
end if;
	
end if;  
    
end process;

end Tanimlamalar;

muuzoo

06 Aralık 2018, 18:25:16 #17 Son düzenlenme: 06 Aralık 2018, 18:31:44 muuzoo
Alıntı yapılan: z - 06 Aralık 2018, 18:08:04Kodlar hatasiz derlendi.

Simdi kodlari verecegim test giris verilerine gore test etmek istiyorum.

CPLD ile calisirken bir dosyaya test vektorleri olusturuyor ve bu girdilere karsilik devrenin degisik noktalarindaki sinyalleri sanal lojik analyzer cihazinda gorebiliyorduk.

xilinx in bu toolunda bu isi nasil yapacagim?


Paralel 10 bit veri yuklenen ve PWM sinyali ureten kodumun en son hali asagida.


library IEEE;
use 
IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use 
IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use 
IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity pwm is
  
    Port

          
in_data  in std_logic_vector (9 downto 0);
          
in_clk   in std_logic ; -- Clock                        
          in_rst   
in std_logic ; -- Reset                         
          in_ld    
in std_logic ; -- Load                         
          out_data 
out std_logic  
    
);

end pwm;

architecture Tanimlamalar of pwm is
    signal pwm_shadow_reg 
std_logic_vector(9 downto 0);
    
signal pwm_reg        std_logic_vector (9 downto 0);
    
signal pwm_cnt        std_logic_vector(9 downto 0);
    
signal pwm_clk        std_logic;

begin
 
    pwm_clk 
<= in_clk ;                        

    
process(pwm_clkin_rstin_ld)--  PWM Data Portunu PWM Registerine aktarmaresetleme vs islemleri
    begin
        
if in_rst '1' then
           pwm_cnt 
<= (others=>'0');
           
pwm_reg <= (others=>'0');
           
pwm_shadow_reg <= (others=>'0');
        else
	
   if 
rising_edge(pwm_clkthen
              pwm_cnt 
<= pwm_cnt 1;
              if 
pwm_cnt pwm_shadow_reg then
              out_data 
<= '1';
           else
               
out_data <= '0';
           
end if;
	
	
	
	
 
           if 
in_ld '1' then
                pwm_reg 
<= in_data;
	
   
end if;
	
  
           if 
pwm_cnt 1023 then
              pwm_shadow_reg  
<= pwm_reg;
	
	
	
	

           
end if;
	
 
end if;
	
end if;  
    
end process;

end Tanimlamalar;

Hocam Xilinx ISE de proje dosyalarını gösteren pencerinin hemen üstünde Implementation ve Simulataion şeklinde iki seçenek var. Simulation seçimini yaparsanız kodlarınızı Xilinx iSim ile test edebilirsiniz.

Simulation seçince vhdl dosyanınız seçin ardından altındaki pencerede "Simulate Behavioral Model" kısmını seçin simülasyon programı açılır Buradam elle giriş vererek benzetim yapabilirsiniz. Ya da bu işi kendiliğinden yapmasını isterseniz VHDL TestBench dosyası hazırlayıp otomatik olarak yaptırabilirsiniz.

www.muuzoo.gen.tr - Kişisel karalamalarım...

z

Tesekkurler evet gordum ve biraz kurcaladim ama hic bir sey anlamadim.

Bir video arastirayim.

z

10 Bit PWM simulasyonu icin en azindan 1024 clock palsi gerekecegi icin

simulasyonun kolay ve anlasilir olmasi acisindan pwm uretimini 10 bit degil de 4 bit yapacagim.

Bunun icin kodu keske en basinda parametrik yapsaydim tek parametre ile pwm cozunurlugunu degistirebilseydim. Neyse duzeltmek icin gec degil.

Test dosyasi ici doldurulmak uzere olustu.

Bu asamayi anlatacak olan varmi?

for n= 0 to 32

if n=1 then in_data=8;

if (n=2) or (n=4) then in_ld=1 else rst=0

if n=3 then in_rst=1 else rst=0;

if n>4 then in_clk=(n and 1)

next n

benzeri bir yazim yapabilecekmiyim?

Bu test kodu yazim isini anlatmak isteyen var mi?


muuzoo

Hocam şu an için vaktim yok detaylar için ama ekte bir testbench kodu gönderiyorum. Sanırım biraz fikir verir. SPI haberleşmesi için yaptığım bir kod idi.

library IEEE;
use 
IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

-- 
Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

-- 
Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
--
library UNISIM;
--use 
UNISIM.VComponents.all;

entity spiTestBench is
--  Port ( );
end spiTestBench;

architecture Behavioral of spiTestBench is

  component spiCore is
    port 
(
      
clk  in  std_logic;
      
rst  in  std_logic;
      
ena  in  std_logic;
      
sw   in  std_logic_vector(15 downto 8);
      
led  out std_logic_vector(7 downto 0);
      
busy out std_logic;
      
miso in  std_logic;
      
mosi out std_logic;
      
sclk out std_logic;
      
cs   out std_logic);
  
end component spiCore;

  
signal clk  std_logic                    := '0';
  
signal rst  std_logic                    := '0';
  
signal ena  std_logic                    := '0';
  
signal addr std_logic_vector(7 downto 0) := X"00";
  
signal led  std_logic_vector(7 downto 0) := X"00";
  
signal busy std_logic                    := '0';
  
signal miso std_logic                    := '0';
  
signal mosi std_logic                    := '0';
  
signal sclk std_logic                    := '0';
  
signal cs   std_logic                    := '0';

  
signal command std_logic_vector(15 downto 0) := X"0000";
  
signal answer  std_logic_vector(23 downto 0) := X"0000AD";

  
constant CLK_PERIOD time := 10 ns;


begin

  U1 
spiCore
    port map 
(
      
clk  => clk,
      
rst  => rst,
      
ena  => ena,
      
sw   => addr,
      
led  => led,
      
busy => busy,
      
miso => miso,
      
mosi => mosi,
      
sclk => sclk,
      
cs   => cs);

  
CLKGEN process
  begin  
-- process CLKGEN
    clk 
<= '0';
    
wait for CLK_PERIOD/2;
    
clk <= '1';
    
wait for CLK_PERIOD/2;
  
end process CLKGEN;

  
RUN process
  begin  
-- process RUN
    rst  
<= '0';
    
ena  <= '0';
    
addr <= X"01";
    
wait for CLK_PERIOD*10;
    
rst  <= '1';
    
ena  <= '0';
    
wait for CLK_PERIOD*10;
    
ena  <= '1';
    
wait until busy '1';
    
ena  <= '0';
    
wait;
  
end process RUN;

  
SPISLV process (sclkrstcsis
  begin  
-- process SPISLV
    
if rst '0' then                     -- asynchronous reset (active low)
      
answer <= X"0000AD";
    
elsif sclk'event and sclk = '1' then  -- rising clock edge
      if (cs = '
0') then
        miso   <= answer(23);
        answer <= answer(22 downto 0) & '
0';
      end if;
    end if;

  end process SPISLV;
end Behavioral;


www.muuzoo.gen.tr - Kişisel karalamalarım...

z

Fazlasi ile isime yaradi. Tesekkurler. Simulasyonu yaptim.

Test kodlarimi barindiran dosyam asagida.

LIBRARY ieee;
USE 
ieee.std_logic_1164.ALL;
 
-- 
Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--USE ieee.numeric_std.ALL;
 
ENTITY test IS
END test
;
 
ARCHITECTURE behavior OF test IS 
 
    
-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
 
    
COMPONENT pwm
    PORT
(
         
in_data IN  std_logic_vector(3 downto 0);
         
in_clk IN  std_logic;
         
in_rst IN  std_logic;
         
in_ld IN  std_logic;
         
out_data OUT  std_logic
        
);
    
END COMPONENT;
    

   --
Inputs
   signal in_data 
std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
   
signal in_clk std_logic := '0';
   
signal in_rst std_logic := '0';
   
signal in_ld std_logic := '0';

 
	
--
Outputs
   signal out_data 
std_logic;

   -- 
Clock period definitions
   constant in_clk_period 
time := 10 ns;
 
BEGIN
 
	
-- 
Instantiate the Unit Under Test (UUT)
   
uutpwm PORT MAP (
          
in_data => in_data,
          
in_clk => in_clk,
          
in_rst => in_rst,
          
in_ld => in_ld,
          
out_data => out_data
        
);

   -- 
Clock process definitions
   in_clk_process 
:process
   begin
	
	
in_clk <= '0';
	
	
wait for in_clk_period/2;
	
	
in_clk <= '1';
	
	
wait for in_clk_period/2;
   
end process;
 

   -- 
Stimulus process
   stim_proc
process
   begin
	
	

      -- 
hold reset state for 100 ns.
      
wait for 100 ns;
	

      
wait for in_clk_period*10;

      -- 
insert stimulus here 
	
	
in_data<= X"3";
	
	
wait for in_clk_period*2;
	
	
in_ld<='1';
	
	
wait for in_clk_period*2;
	
	
in_ld<='0';
	
	
in_rst<='1';
	
	
wait for in_clk_period*2;
	
	
in_rst<='0';
	
	
wait for in_clk_period*2;
	
	
in_data<=X"8";
	
	
wait for in_clk_period*2;
	
	
in_ld<='1';
	
	
wait for in_clk_period*20;
	
	
in_ld<='0';
	
	
in_data<=X"4";
	
	
wait for in_clk_period*2;
	
	
in_ld<='1';
	
	
wait for in_clk_period*20;
   
end process;
END;


Sabah VHDL nedir nasil yazilir hic fikrim yokken 12 saat icinde picprojenin degerli uyeleri ve www.vhdl.club sitesi yazarlari sayesinde kod yazabilir hale geldim.

Simdiki amacim;

PWM blogu datayi paralel porttan aliyordu. FPGA ile ARM islemciyi paralel data bus uzerinden baglamak isime gelmiyor. PWM verilerini SPI uzerinden gonderecegim.

Bu durumda FPGA icine SPI unitesi eklemek gerekecek.

Fakat daha once  su soruya cevap bulmam gerekiyor.

Su ana kadar yazdigim kodlar 10 bitlik bir PWM donanimina aitti.

Simdi 3 tane daha PWM blogu ekleyecegim. Fakat daha onceki pwm kodlamasini fonksiyona/module donusturmek  istiyorum.

4 pwm blogunu olustururken bu fonksiyondan yararlanacagim.

Bu isi nasil yaparim?
 
Aksi halde kodlari pespese copy paste ile yapistirarak editlemem gerekecek bu kodu uzatacak goz korkutucu olmaya baslayacak.

muuzoo

06 Aralık 2018, 20:32:52 #22 Son düzenlenme: 06 Aralık 2018, 20:49:18 muuzoo
Alıntı yapılan: z - 06 Aralık 2018, 20:28:36Fazlasi ile isime yaradi. Tesekkurler. Simulasyonu yaptim.

Test kodlarimi barindiran dosyam asagida.

LIBRARY ieee;
USE 
ieee.std_logic_1164.ALL;
 
-- 
Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--USE ieee.numeric_std.ALL;
 
ENTITY test IS
END test
;
 
ARCHITECTURE behavior OF test IS 
 
    
-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
 
    
COMPONENT pwm
    PORT
(
        
in_data IN  std_logic_vector(3 downto 0);
        
in_clk IN  std_logic;
        
in_rst IN  std_logic;
        
in_ld IN  std_logic;
        
out_data OUT  std_logic
        
);
    
END COMPONENT;
    

  --
Inputs
  signal in_data 
std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
  
signal in_clk std_logic := '0';
  
signal in_rst std_logic := '0';
  
signal in_ld std_logic := '0';

 --
Outputs
  signal out_data 
std_logic;

  -- 
Clock period definitions
  constant in_clk_period 
time := 10 ns;
 
BEGIN
 
 
-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
  
uutpwm PORT MAP (
          
in_data => in_data,
          
in_clk => in_clk,
          
in_rst => in_rst,
          
in_ld => in_ld,
          
out_data => out_data
        
);

  -- 
Clock process definitions
  in_clk_process 
:process
  begin
 in_clk 
<= '0';
 
wait for in_clk_period/2;
 
in_clk <= '1';
 
wait for in_clk_period/2;
  
end process;
 

  -- 
Stimulus process
  stim_proc
process
  begin 
      
-- hold reset state for 100 ns.
      
wait for 100 ns
      
wait for in_clk_period*10;

      -- 
insert stimulus here 
 in_data
<= X"3";
 
wait for in_clk_period*2;
 
in_ld<='1';
 
wait for in_clk_period*2;
 
in_ld<='0';
 
in_rst<='1';
 
wait for in_clk_period*2;
 
in_rst<='0';
 
wait for in_clk_period*2;
 
in_data<=X"8";
 
wait for in_clk_period*2;
 
in_ld<='1';
 
wait for in_clk_period*20;
 
in_ld<='0';
 
in_data<=X"4";
 
wait for in_clk_period*2;
 
in_ld<='1';
 
wait for in_clk_period*20;
  
end process;
END;


Sabah VHDL nedir nasil yazilir hic fikrim yokken 12 saat icinde picprojenin degerli uyeleri ve www.vhdl.club sitesi yazarlari sayesinde kod yazabilir hale geldim.

Simdiki amacim;

PWM blogu datayi paralel porttan aliyordu. FPGA ile ARM islemciyi paralel data bus uzerinden baglamak isime gelmiyor. PWM verilerini SPI uzerinden gonderecegim.

Bu durumda FPGA icine SPI unitesi eklemek gerekecek.

Fakat daha once  su soruya cevap bulmam gerekiyor.

Su ana kadar yazdigim kodlar 10 bitlik bir PWM donanimina aitti.

Simdi 3 tane daha PWM blogu ekleyecegim. Fakat daha onceki pwm kodlamasini fonksiyona/module donusturmek  istiyorum.

4 pwm blogunu olustururken bu fonksiyondan yararlanacagim.

Bu isi nasil yaparim?
 
Aksi halde kodlari pespese copy paste ile yapistirarak editlemem gerekecek bu kodu uzatacak goz korkutucu olmaya baslayacak.

Hocam anahtar kelime COMPONENT. Size verdiğim örnek testbench kodunda  ben mesela spiCore tasarımını component olarak ekledim. ardından aşağıda giriş ve çıkışlarını bağladım. Siz de bir pwm tasarımını component olarak bir kere ekler aşağıda istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Örneğin :

   MODULE0pwm PORT MAP (
          
in_data => in_data_0,
          
in_clk => in_clk,
          
in_rst => in_rst,
          
in_ld => in_ld,
          
out_data => out_data_0
        
);

   
MODULE1pwm PORT MAP (
          
in_data => in_data_1,
          
in_clk => in_clk,
          
in_rst => in_rst,
          
in_ld => in_ld,
          
out_data => out_data_1
        
);
www.muuzoo.gen.tr - Kişisel karalamalarım...