19 Ocak 2020, 02:00:55

Haberler:

Eposta uyarılarını yanıtlamayınız ( ! ) https://bit.ly/2J7yi0d


Stm32f103 spı dma sorunu

Başlatan Rasim GÖKMEN, 10 Ağustos 2019, 01:43:00

Rasim GÖKMEN

Selamun Aleyküm değerli forum üyeleri,
   Spi dma kullanarak 2 tane stm32'yi haberleştirmeye çalışıyorum. Cubemx ile master/slave ayarlarını yaptım (Full duplex kullanıyorum),stm32f1xx_hal_spi.c dosyasını göz önüne alarak spi clock ayarlarını da yaptım. Aslında istediğim şey çok büyük bir şey değil. Master integer olan "0,1,2" verilerini sıra ile slave'e gönderecek ve kendine bağlı olan 2 ledi bu verilere bağlı olarak yakacak (0 ise söndürecek). Slave olan da bu verileri alıp aynı mantık ile kendine bağlı olan ledleri yakacak. Ama Slave olan stm32 de hiç bir hareket göremiyorum. Debug ekranında da bir hareket yok. Master olan ledleri yakıp söndürebiliyor. Kodları aşağıya bırakıyorum gereksiz değişkenler var eski spi denemelerinden kalma olduğunu görebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkürler ;)

Master kodu
/* USER CODE BEGIN Header */
/**
  ******************************************************************************
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  ******************************************************************************
  * @attention
  *
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2019 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  *
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
  *
  ******************************************************************************
  */
/* USER CODE END Header */

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "adc.h"
#include "dma.h"
#include "spi.h"
#include "tim.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
	
uint32_t okunan[2];
	
uint32_t giden;

	
uint8_t  giden0;
	
uint8_t  giden1;

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */

/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PV */

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
// void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc){
// 
	
	
giden0=okunan[0]/40;
// 
	
	
giden1=okunan[1]/40;
// }

/*
void okumak(){
	
giden0 = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_12);
	
giden1 = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_13);
	
HAL_Delay(50);
}

void gonder(){
	
if(giden0||giden1==0||1){
	
	
HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,&giden0,1);
	
	
HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,&giden1,1);
	
}
	
HAL_Delay(50);
}
*/
/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
  */
int main(void)
{
  
/* USER CODE BEGIN 1 */

  /* USER CODE END 1 */
  

  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  
HAL_Init();

  
/* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  
SystemClock_Config();

  
/* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  
MX_GPIO_Init();
  
MX_DMA_Init();
  
MX_ADC1_Init();
  
MX_USART1_UART_Init();
  
MX_TIM3_Init();
  
MX_SPI1_Init();
  
/* USER CODE BEGIN 2 */

  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  
while (1)
  {
    
/* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
for(giden0=0giden0<3giden0++){
	
HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,&giden0,8);
	
HAL_Delay(20);
	
if(
giden0==1){
	
	
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
	
	
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
	
}
	
else if(
giden0==2){
	
	
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
	
	
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
	
}
	
else{
	
	
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
	
	
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
	
}
}


/*
	
  okumak();
	
  gonder();

	
  if(giden0==1){
	
	
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
	
  }
	
  else{
	
	
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
	
  }

	
  if(giden1==1){
	
	
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
	
  }
	
  else{
	
	
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
	
  }
*/  
}
  
/* USER CODE END 3 */
}

/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
void SystemClock_Config(void)
{
  
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};

  
/** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
  
RCC_OscInitStruct.OscillatorType RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  
RCC_OscInitStruct.HSEState RCC_HSE_ON;
  
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  
RCC_OscInitStruct.HSIState RCC_HSI_ON;
  
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState RCC_PLL_ON;
  
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource RCC_PLLSOURCE_HSE;
  
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL RCC_PLL_MUL9;
  if (
HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    
Error_Handler();
  }
  
/** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
  
RCC_ClkInitStruct.ClockType RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider RCC_SYSCLK_DIV1;
  
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider RCC_HCLK_DIV2;
  
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider RCC_HCLK_DIV2;

  if (
HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStructFLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  {
    
Error_Handler();
  }
  
PeriphClkInit.PeriphClockSelection RCC_PERIPHCLK_ADC;
  
PeriphClkInit.AdcClockSelection RCC_ADCPCLK2_DIV6;
  if (
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
  {
    
Error_Handler();
  }
}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
  */
void Error_Handler(void)
{
  
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */

  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */
void assert_failed(uint8_t *fileuint32_t line)

  
/* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

Slave kodu
/* USER CODE BEGIN Header */
/**
  ******************************************************************************
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  ******************************************************************************
  * @attention
  *
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2019 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  *
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
  *
  ******************************************************************************
  */
/* USER CODE END Header */

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "dma.h"
#include "spi.h"
#include "tim.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
	
uint8_t gelen0;
	
uint8_t gelen1;
/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */

/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PV */
/*

void oku(){
	
HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi1,&gelen0,1);
	
HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi1,&gelen1,1);
	
HAL_Delay(50);
}
*/
/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */


/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
  */
int main(void)
{
  
/* USER CODE BEGIN 1 */

  /* USER CODE END 1 */
  

  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  
HAL_Init();

  
/* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  
SystemClock_Config();

  
/* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  
MX_GPIO_Init();
  
MX_DMA_Init();
  
MX_TIM3_Init();
  
MX_USART1_UART_Init();
  
MX_SPI1_Init();
  
/* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  
while (1)
  {
    
/* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi1,&gelen0,8);

if(
gelen0==1){
	
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
	
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
}
else if(
gelen0==2){
	
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
	
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
}
else{
	
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
	
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
}	
  
/*
	
  oku();

	
  if(gelen0==1){
	
	
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
	
  }
	
  else{
	
	
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
	
  }

	
  if(gelen1==1){
	
	
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
	
  }
	
  else{
	
	
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
	
  }
*/
  
}
  
/* USER CODE END 3 */
}

/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
void SystemClock_Config(void)
{
  
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

  
/** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
  
RCC_OscInitStruct.OscillatorType RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  
RCC_OscInitStruct.HSEState RCC_HSE_ON;
  
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  
RCC_OscInitStruct.HSIState RCC_HSI_ON;
  
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState RCC_PLL_ON;
  
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource RCC_PLLSOURCE_HSE;
  
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL RCC_PLL_MUL9;
  if (
HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    
Error_Handler();
  }
  
/** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
  
RCC_ClkInitStruct.ClockType RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider RCC_SYSCLK_DIV1;
  
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider RCC_HCLK_DIV2;
  
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider RCC_HCLK_DIV16;

  if (
HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStructFLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  {
    
Error_Handler();
  }
}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
  */
void Error_Handler(void)
{
  
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */

  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */
void assert_failed(uint8_t *fileuint32_t line)

  
/* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

Bahsettiğim clock tablosu
   Using the HAL it is not possible to reach all supported SPI frequency with the differents SPI Modes,
    
the following tables resume the max SPI frequency reached with data size 8bits/16bits,
    
according to frequency used on APBx Peripheral Clock (fPCLKused by the SPI instance :
    
   
DataSize SPI_DATASIZE_8BIT:
   +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
   |         |                | 
2Lines Fullduplex     |     2Lines RxOnly     |        1Line          |
   | 
Process Tranfert mode  |-----------------------|-----------------------|-----------------------|
   |         |                |  
Master   |  Slave    |  Master   |  Slave    |  Master   |  Slave    |
   |==================================================================================================|
   |    
T    |     Polling    |  fPCLK/2  fPCLK/16  |    NA     |    NA     |    NA     |    NA     |
   |    
X    |----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
   |    /    |     
Interrupt  |  fPCLK/8  fPCLK/32  |    NA     |    NA     |    NA     |    NA     |
   |    
R    |----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
   |    
X    |       DMA      |  fPCLK/2  fPCLK/4   |    NA     |    NA     |    NA     |    NA     |
   |=========|================|===========|===========|===========|===========|===========|===========|
   |         |     
Polling    |  fPCLK/4  fPCLK/8   fPCLK/8   fPCLK/16  fPCLK/64  fPCLK/2   |
   |         |----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
   |    
R    |     Interrupt  |  fPCLK/8  fPCLK/16  fPCLK/32  fPCLK/16  fPCLK/64  fPCLK/4   |
   |    
X    |----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
   |         |       
DMA      |  fPCLK/2  fPCLK/16  fPCLK/8   fPCLK/16  fPCLK/64  fPCLK/2   |
   |=========|================|===========|===========|===========|===========|===========|===========|
   |         |     
Polling    |  fPCLK/2  |  fPCLK/2  |    NA     |    NA     |  fPCLK/2  fPCLK/32  |
   |         |----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
   |    
T    |     Interrupt  |  fPCLK/8  fPCLK/16  |    NA     |    NA     |  fPCLK/2  fPCLK/64  |
   |    
X    |----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
   |         |       
DMA      |  fPCLK/2  |  fPCLK/4  |    NA     |    NA     |  fPCLK/2  fPCLK/32  |
   +--------------------------------------------------------------------------------------------------+