Ynt: Baştan Sona STM32F0 Discovery Uygulamaları

Başlatan MrDarK, 08 Nisan 2015, 23:29:35

baran123

#30
Merhaba arkadaşlar,

Bugün SPI hakkında öğrendiklerimi paylaşacağım. :) Bir aksaklık oldu biraz geciktirdim bu sefer çünkü SPI

öğrenmişken OLED Display çalıştırayım dedim fakat aksaklıklar oldu sağ olsun Fırat ağabey biraz önce bir hatamı

düzeltti :) Bu arada OLED LCD diye de söyleniyor sanırım ama aslında şu şekildeymiş :

LCD  = Liquid Crystal Display(Sıvı Kristal Ekran)
OLED = Organik LED, Display benim gibi karıştırmamakta fayda var :)

SPI bildiğimiz üzere minimum 3 kablolu bir iletişim türüdür.Ama donanımsa olarak CS pini de  bulunuyor.Temelde 4 pin

Eğer tek cihaz var ise CS pini LOW da tutulabilir.Master ve Slave olarak inceleyelim bu örneği.STM32F0 Master, OLED

Display Slave konumunda.

SPI pinleri şu şekildedir :

MOSI = Master Out Slave In (Master çıkış slave giriş, masterdan data gönder slave al) TX
MISO = Master In Slave Out (Master giriş slave çıkış, master al slave gönder) RX gibi düşünülebilir
SCK  = Serial Clock

CS'den 0 seviyesine çekilir.Aktif kullanımı bu. Pull up la high konumundadır.SCK dan clock oluşur. Pinlerin çaışma

şeklini şöyle inceleyebiliriz.

0x85 = 0b 1000 0101 

CS   ----________________________________________-------   

SCK      _|-|__|-|__|-|__|-|__|-|__|-|__|-|__|-|__|-|__|-|__|-|__|-|__|-|__|-|__|-|__|-|_

MOSI --------____________________-----_____-----_________________________________________

MISO      - Geçersiz---------------------------| - Gelen Data Geçerlidir. ---------------|   

SPI data gönderme algoritması :
0101 0101

1 ise mosı 1
0 ise mosı 0
sck hıgh sonra low ver


Şimdi SPI hazırlama kısmına geçelim.
#include "stm32f0xx_conf.h"
#include "ssd1306.h"
#include "font.h"

int main(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;

    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC,ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin    = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; //5 = Sck,6 = mıso, = 7mosı
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode   = GPIO_Mode_AF;// Alternatif func.
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed  = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType  = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd   = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);

    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_0);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_0); //af modda olduklarını belirtiyoruz.
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_0);

    SPI_InitStructure.SPI_Direction         = SPI_Direction_Tx;// sadece gönder
    SPI_InitStructure.SPI_Mode              = SPI_Mode_Master;//master mod
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize          = SPI_DataSize_8b;//datalar 8 bit şeklinde gidecek
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL              = SPI_CPOL_High;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA              = SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStructure.SPI_NSS               = SPI_NSS_Soft;//yazılımsa ss(CS) chip select = slave select, ss
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; //spi bölme oranı 4
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit          = SPI_FirstBit_MSB; //ilk bit msb tarafından
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial     = 7;
    SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure); //spi ayarlarını yükle 
    SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);//spi aktif 

    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode   = GPIO_Mode_OUT; 
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType  = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin    = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;// C0 D/C pini (OLED'e özel) C1 ise CS pini
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd   = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);

    Init_OLED();//

    Oled_SetFont(Font_6x8, 6, 8, 32, 127);

    Oled_ConstText("  [url=https://www.picproje.org]www.picproje.org[/url]", 0, 0);
    Oled_ConstText("Developer : Mr.EKREM", 0, 4);
    Oled_ConstText("  [url=https://www.picproje.org]www.picproje.org[/url]", 0, 7);

    while(1)
    {

    }
}


ssd1306.c
#include "stm32f0xx_conf.h"

#define LCD_CS_PORT                 GPIOC
#define LCD_CS_PIN                  GPIO_Pin_1
#define LCD_DC_PORT                 GPIOC
#define LCD_DC_PIN                  GPIO_Pin_0

#define PAGE0         0
#define PAGE1         1
#define PAGE2         2
#define PAGE3         3
#define PAGE4         4
#define PAGE5         5
#define PAGE6         6
#define PAGE7         7
#define FRAME_2       7
#define FRAME_3       4
#define FRAME_4       5
#define FRAME_5       0
#define FRAME_25      6
#define FRAME_64      1
#define FRAME_128     2
#define FRAME_256     3

const uint8_t *font, *font2;
uint8_t width, height, min, max;

void Init_OLED(void);
void Activate_Scroll(void);
void Deactivate_Scroll(void);
void Oled_Command(uint8_t cmd);
void Oled_WriteRam(uint8_t dat);
void Oled_Image(const uint8_t *buffer);
void Oled_FillScreen(uint8_t pattern);
void Oled_SetPointer(uint8_t seg, uint8_t pag);
void Oled_WriteChar(uint8_t c, uint8_t seg, uint8_t pag);
void Oled_Text(char *buffer, uint8_t seg, uint8_t pag);
void Oled_ConstText(const char *buffer, uint8_t seg, uint8_t pag);
void Left_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time);
void Right_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time);
void VerticalLeft_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time);
void VerticalRight_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time);
void Oled_SetFont(const uint8_t *_font, uint8_t _width, uint8_t _height, uint8_t _min, uint8_t _max);

void Init_OLED(void)
{
   Oled_Command(0xAE);
   Oled_Command(0x81);
   Oled_Command(0xCF);
   Oled_Command(0xA4);
   Oled_Command(0xA6);
   Oled_Command(0x20);
   Oled_Command(0x02);
   Oled_Command(0x00);
   Oled_Command(0x10);
   Oled_Command(0xB0);
   Oled_Command(0x40);
   Oled_Command(0xA1);
   Oled_Command(0xA8);
   Oled_Command(0x3F);
   Oled_Command(0xC8);
   Oled_Command(0xD3);
   Oled_Command(0x00);
   Oled_Command(0xDA);
   Oled_Command(0x12);
   Oled_Command(0xD5);
   Oled_Command(0x80);
   Oled_Command(0xD9);
   Oled_Command(0xF1);
   Oled_Command(0xDB);
   Oled_Command(0x40);
   Oled_Command(0x8D);
   Oled_Command(0x14);
   Oled_Command(0xAF);

   Oled_FillScreen(0x00);
}

void Oled_Command(uint8_t Command)
{
    GPIO_ResetBits(LCD_DC_PORT,LCD_DC_PIN);
    GPIO_ResetBits(LCD_CS_PORT,LCD_CS_PIN);

    SPI_SendData8(SPI1, Command);
    while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY);

    GPIO_SetBits(LCD_CS_PORT,LCD_CS_PIN);
}

void Oled_WriteRam(uint8_t Data)
{
    GPIO_ResetBits(LCD_CS_PORT,LCD_CS_PIN);

    GPIO_SetBits(LCD_DC_PORT,LCD_DC_PIN);

    SPI_SendData8(SPI1, Data);
    while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY);

    GPIO_SetBits(LCD_CS_PORT,LCD_CS_PIN);
}

void Oled_SetPointer(uint8_t seg, uint8_t pag)
{
   uint8_t low_column, hig_column;

   low_column = (seg & 0b00001111);
   hig_column = (seg & 0b11110000)>>4;
   hig_column = hig_column | 0b00010000;
   pag = (pag & 0b00000111);
   pag = (pag | 0b10110000);
   Oled_Command(low_column);
   Oled_Command(hig_column);
   Oled_Command(pag);
}

void Oled_SetFont(const uint8_t *_font, uint8_t _width, uint8_t _height, uint8_t _min, uint8_t _max)
{
   font2  = _font;
   width  = _width;
   height = _height / 8;
   min    = _min;
   max    = _max;
}

void Oled_WriteChar(uint8_t c, uint8_t seg, uint8_t pag)
{
   uint8_t i, j, k, l;
   uint8_t x_seg, y_pag;

   x_seg = seg;
   y_pag = pag;
   font = font2;
   k = c - min;
   l = (width * height);

   for(j = 0; j < k; j++)
   {
       for(i = 0; i < l; i++)
       {
          font++;
       }
   }

   for(i = 0; i < width; i++)
   {
      y_pag = pag;
      for(j = 0; j < height; j++)
      {
         if(x_seg < 128)
         {
            Oled_SetPointer(x_seg, y_pag);
            Oled_WriteRam(*font);
         }
         y_pag++;
         font++;
      }
      x_seg++;
   }
}

void Oled_ConstText(const char *buffer, uint8_t seg, uint8_t pag)
{
   uint8_t x_seg = seg;

   while(*buffer)
   {
      Oled_WriteChar(*buffer, x_seg, pag);
      x_seg = x_seg + width;
      buffer++;
   }
}

void Oled_Text(char *buffer, uint8_t seg, uint8_t pag)
{
   uint8_t x_seg = seg;

   while(*buffer)
   {
      Oled_WriteChar(*buffer, x_seg, pag);
      x_seg = x_seg + width;
      buffer++;
   }
}

void Oled_FillScreen(uint8_t pattern)
{
   unsigned char i, j;

   for(i = 0; i < 8; i++)
   {
      Oled_SetPointer(0, i);
      for(j = 0; j < 128; j++)
      {
         Oled_WriteRam(pattern);
      }
   }
}

void Oled_Image(const uint8_t *buffer)
{
   unsigned char i, j;

   for(i = 0; i < 8; i++)
   {
      Oled_SetPointer(0, i);
      for(j = 0; j < 128; j++)
      {
         Oled_WriteRam(*buffer);
         buffer++;
      }
   }
}

void Right_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time)
{
   Deactivate_Scroll();
   Oled_Command(0x26);
   Oled_Command(0x00);
   Oled_Command(start_page);
   Oled_Command(set_time);
   Oled_Command(end_page);
   Oled_Command(0x00);
   Oled_Command(0xFF);
   Activate_Scroll();
}

void Left_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time)
{
   Deactivate_Scroll();
   Oled_Command(0x27);
   Oled_Command(0x00);
   Oled_Command(start_page);
   Oled_Command(set_time);
   Oled_Command(end_page);
   Oled_Command(0x00);
   Oled_Command(0xFF);
   Activate_Scroll();
}

void VerticalRight_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time)
{
   Deactivate_Scroll();
   Oled_Command(0x29);
   Oled_Command(0x00);
   Oled_Command(start_page);
   Oled_Command(set_time);
   Oled_Command(end_page);
   Oled_Command(0x01);
   Activate_Scroll();
}

void VerticalLeft_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time)
{
   Deactivate_Scroll();
   Oled_Command(0x2A);
   Oled_Command(0x00);
   Oled_Command(start_page);
   Oled_Command(set_time);
   Oled_Command(end_page);
   Oled_Command(0x01);
   Activate_Scroll();
}

void Deactivate_Scroll(void)
{
   Oled_Command(0x2E);
}

void Activate_Scroll(void)
{
   Oled_Command(0x2F);
}


ssd1306.h
#ifndef SSD1306_H
#define SSD1306_H

void Init_OLED(void);
void Activate_Scroll(void);
void Deactivate_Scroll(void);
void Oled_Command(uint8_t cmd);
void Oled_WriteRam(uint8_t dat);
void Oled_Image(const uint8_t *buffer);
void Oled_FillScreen(uint8_t pattern);
void Oled_SetPointer(uint8_t seg, uint8_t pag);
void Oled_WriteChar(uint8_t c, uint8_t seg, uint8_t pag);
void Oled_Text(char *buffer, uint8_t seg, uint8_t pag);
void Oled_ConstText(const char *buffer, uint8_t seg, uint8_t pag);
void Left_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time);
void Right_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time);
void VerticalLeft_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time);
void VerticalRight_HorizontalScroll(uint8_t start_page, uint8_t end_page, uint8_t set_time);
void Oled_SetFont(const uint8_t *_font, uint8_t _width, uint8_t _height, uint8_t _min, uint8_t _max);


#endif /* SSD1306_H_INCLUDED */


font.h
#ifndef FONT_H
#define FONT_H

const uint8_t Terminal12x16[2304] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (space)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0xFE, 0x67, 0xFE, 0x67, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // !
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // "
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x20, 0x3C, 0x20, 0x3F, 0xE0, 0x07, 0xFC, 0x04, 0x3C, 0x3C, 0x20, 0x3F, 0xE0, 0x07, 0xFC, 

0x04, 0x3C, 0x00, 0x20, 0x00, // #
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x08, 0xF8, 0x19, 0x98, 0x19, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x98, 0x19, 0x98, 0x1F, 0x10, 

0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // $
0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x38, 0x38, 0x38, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x00, 0x07, 0x80, 0x03, 0xC0, 0x01, 0xE0, 0x38, 0x70, 

0x38, 0x38, 0x38, 0x00, 0x00, // %
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xB8, 0x3F, 0xFC, 0x31, 0xC6, 0x21, 0xE2, 0x37, 0x3E, 0x1E, 0x1C, 0x1C, 0x00, 

0x36, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, // &
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4E, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // '
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xF8, 0x1F, 0xFC, 0x3F, 0x0E, 0x70, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x0E, 0x70, 0xFC, 0x3F, 0xF8, 0x1F, 0xE0, 0x07, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // )
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98, 0x0C, 0xB8, 0x0E, 0xE0, 0x03, 0xF8, 0x0F, 0xF8, 0x0F, 0xE0, 0x03, 0xB8, 0x0E, 0x98, 

0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // *
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xF0, 0x0F, 0xF0, 0x0F, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 

0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // +
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // ,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 

0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x38, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // .
0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x07, 0x80, 0x03, 0xC0, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x70, 0x00, 0x38, 

0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, // /
0x00, 0x00, 0xF0, 0x0F, 0xFC, 0x3F, 0x0C, 0x3C, 0x06, 0x66, 0x06, 0x63, 0x86, 0x61, 0xC6, 0x60, 0x66, 0x60, 0x3C, 

0x30, 0xFC, 0x3F, 0xF0, 0x0F, // 0
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x1C, 0x60, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 

0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 1
0x00, 0x00, 0x38, 0x60, 0x3C, 0x70, 0x0E, 0x78, 0x06, 0x7C, 0x06, 0x6E, 0x06, 0x67, 0x86, 0x63, 0xC6, 0x61, 0xEE, 

0x60, 0x7C, 0x60, 0x38, 0x60, // 2
0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x70, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0xCE, 

0x73, 0xFC, 0x3E, 0x78, 0x1C, // 3
0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0xC0, 0x07, 0xE0, 0x06, 0x70, 0x06, 0x38, 0x06, 0x1C, 0x06, 0x0E, 0x06, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 

0x7F, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, // 4
0x00, 0x00, 0x7E, 0x18, 0xFE, 0x38, 0xC6, 0x70, 0xC6, 0x60, 0xC6, 0x60, 0xC6, 0x60, 0xC6, 0x60, 0xC6, 0x60, 0xC6, 

0x71, 0x86, 0x3F, 0x06, 0x1F, // 5
0x00, 0x00, 0x80, 0x1F, 0xE0, 0x3F, 0xF0, 0x73, 0xB8, 0x61, 0x9C, 0x61, 0x8E, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 

0x73, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x1E, // 6
0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x60, 0x06, 0x78, 0x06, 0x1E, 0x86, 0x07, 0xE6, 0x01, 0x7E, 

0x00, 0x1E, 0x00, 0x06, 0x00, // 7
0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x78, 0x3F, 0xFC, 0x73, 0xCE, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0xCE, 0x61, 0xFC, 

0x73, 0x78, 0x3F, 0x00, 0x1E, // C8
0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0xFC, 0x00, 0xCE, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x71, 0x86, 0x39, 0x86, 0x1D, 0xCE, 

0x0F, 0xFC, 0x07, 0xF8, 0x01, // 9
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x1C, 0x70, 0x1C, 0x70, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // :
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x4E, 0x38, 0x7E, 0x38, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // ;
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xE0, 0x07, 0x70, 0x0E, 0x38, 0x1C, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x70, 0x06, 

0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // <
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 

0x06, 0x60, 0x06, 0x00, 0x00, // =
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x0E, 0x70, 0x1C, 0x38, 0x38, 0x1C, 0x70, 0x0E, 0xE0, 0x07, 0xC0, 0x03, 0x80, 

0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // >
0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x6F, 0x86, 0x6F, 0xC6, 0x01, 0xEE, 0x00, 0x7C, 

0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, // ?
0x00, 0x00, 0xF0, 0x1F, 0xFC, 0x3F, 0x0E, 0x30, 0xE6, 0x67, 0xF6, 0x6F, 0x36, 0x6C, 0xF6, 0x6F, 0xF6, 0x6F, 0x0E, 

0x6C, 0xFC, 0x07, 0xF0, 0x03, // @
0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x7E, 0xC0, 0x0F, 0xF8, 0x0D, 0x3E, 0x0C, 0x3E, 0x0C, 0xF8, 0x0D, 0xC0, 0x0F, 0x00, 

0x7E, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, // A
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0xCE, 0x61, 0xFC, 0x73, 0x78, 

0x3F, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, // B
0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xF8, 0x1F, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x70, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x0E, 0x70, 0x1C, 

0x38, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, // C
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x0E, 0x70, 0x1C, 0x38, 0xF8, 

0x1F, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, // D
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x06, 

0x60, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, // E
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x06, 

0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, // F
0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xF8, 0x1F, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x70, 0x06, 0x60, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x8E, 

0x7F, 0x8C, 0x7F, 0x00, 0x00, // G
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xFE, 

0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, // H
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // I
0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x70, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x70, 0xFE, 

0x3F, 0xFE, 0x0F, 0x00, 0x00, // J
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xE0, 0x07, 0x70, 0x0E, 0x38, 0x1C, 0x1C, 0x38, 0x0E, 

0x70, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, // K
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 

0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, // L
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x3C, 0x00, 0xF0, 0x00, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x3C, 0x00, 0xFE, 

0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, // M
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x1C, 0x00, 0x70, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x80, 0x07, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x38, 0xFE, 

0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, // N
0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xF8, 0x1F, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x70, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x0E, 0x70, 0x1C, 0x38, 0xF8, 

0x1F, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, // O
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x8E, 0x03, 0xFC, 

0x01, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, // P
0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xF8, 0x1F, 0x1C, 0x38, 0x0E, 0x70, 0x06, 0x60, 0x06, 0x6C, 0x0E, 0x7C, 0x1C, 0x38, 0xF8, 

0x7F, 0xE0, 0x67, 0x00, 0x00, // Q
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x07, 0x06, 0x0F, 0x06, 0x1F, 0x8E, 0x3B, 0xFC, 

0x71, 0xF8, 0x60, 0x00, 0x00, // R
0x00, 0x00, 0x78, 0x18, 0xFC, 0x38, 0xCE, 0x71, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x86, 0x61, 0x8E, 0x73, 0x1C, 

0x3F, 0x18, 0x1E, 0x00, 0x00, // S
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // T
0x00, 0x00, 0xFE, 0x0F, 0xFE, 0x3F, 0x00, 0x70, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x70, 0xFE, 

0x3F, 0xFE, 0x0F, 0x00, 0x00, // U
0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x7E, 0x00, 0xF0, 0x03, 0x80, 0x1F, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x7C, 0x80, 0x1F, 0xF0, 0x03, 0x7E, 

0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, // V
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x38, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x38, 0xFE, 

0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, // W
0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x1E, 0x78, 0x38, 0x1C, 0x60, 0x06, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x03, 0x60, 0x06, 0x38, 0x1C, 0x1E, 

0x78, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, // X
0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x78, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x80, 0x7F, 0x80, 0x7F, 0xE0, 0x01, 0x78, 0x00, 0x1E, 

0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, // Y
0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x06, 0x78, 0x06, 0x7C, 0x06, 0x66, 0x86, 0x63, 0xC6, 0x61, 0x66, 0x60, 0x3E, 0x60, 0x1E, 

0x60, 0x06, 0x60, 0x00, 0x00, // Z
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // [
0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x38, 0x00, 0x70, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x03, 0x00, 0x07, 0x00, 0x0E, 0x00, 

0x1C, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, // BackSlash
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //
0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x70, 0x00, 0x38, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x38, 0x00, 0x70, 

0x00, 0xE0, 0x00, 0xC0, 0x00, //
0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 

0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, // _
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x4E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // `
0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x40, 0x3E, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0xE0, 

0x3F, 0xC0, 0x3F, 0x00, 0x00, // a
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x80, 0x61, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x71, 0x80, 

0x3F, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, // b
0x00, 0x00, 0x80, 0x0F, 0xC0, 0x1F, 0xE0, 0x38, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0xC0, 

0x18, 0x80, 0x08, 0x00, 0x00, // c
0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x80, 0x3F, 0xC0, 0x71, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x60, 0xC0, 0x61, 0x80, 0x61, 0xFE, 

0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, // d
0x00, 0x00, 0x80, 0x0F, 0xC0, 0x1F, 0xE0, 0x3B, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0xC0, 

0x13, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, // e
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xF8, 0x7F, 0xFC, 0x7F, 0x8E, 0x01, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x06, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // f
0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0xE0, 0x63, 0x70, 0x67, 0x30, 0x66, 0x30, 0x66, 0x30, 0x66, 0x30, 0x66, 0x30, 0x73, 0xF0, 

0x3F, 0xF0, 0x1F, 0x00, 0x00, // g
0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x7F, 0x00, 

0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // h
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x60, 0x30, 0xEC, 0x3F, 0xEC, 0x3F, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // i
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x70, 0x00, 0x60, 0x30, 0x60, 0xF6, 0x7F, 0xF6, 0x3F, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // j
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x1F, 0xC0, 0x39, 0xC0, 0x70, 0x00, 

0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // k
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x60, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // l
0x00, 0x00, 0xE0, 0x3F, 0xC0, 0x3F, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xC0, 0x3F, 0xC0, 0x3F, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xC0, 

0x3F, 0x80, 0x3F, 0x00, 0x00, // m
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x3F, 0xE0, 0x3F, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xC0, 

0x3F, 0x80, 0x3F, 0x00, 0x00, // n
0x00, 0x00, 0x80, 0x0F, 0xC0, 0x1F, 0xE0, 0x38, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0xE0, 0x38, 0xC0, 

0x1F, 0x80, 0x0F, 0x00, 0x00, // o
0x00, 0x00, 0xF0, 0x7F, 0xF0, 0x7F, 0x30, 0x06, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x70, 0x0E, 0xE0, 

0x07, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x00, // p
0x00, 0x00, 0xC0, 0x03, 0xE0, 0x07, 0x70, 0x0E, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x06, 0xF0, 

0x7F, 0xF0, 0x7F, 0x00, 0x00, // q
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x3F, 0xE0, 0x3F, 0xC0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xE0, 

0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, // r
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x11, 0xE0, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x33, 0x60, 0x3F, 0x40, 

0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // s
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xFE, 0x1F, 0xFE, 0x3F, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x60, 0x30, 0x00, 

0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // t
0x00, 0x00, 0xE0, 0x0F, 0xE0, 0x1F, 0x00, 0x38, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0xE0, 

0x3F, 0xE0, 0x3F, 0x00, 0x00, // u
0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x80, 0x07, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x38, 0x00, 0x38, 0x00, 0x1E, 0x80, 0x07, 0xE0, 

0x01, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, // v
0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xE0, 0x1F, 0x00, 0x38, 0x00, 0x1C, 0xE0, 0x0F, 0xE0, 0x0F, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x38, 0xE0, 

0x1F, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, // w
0x00, 0x00, 0x60, 0x30, 0xE0, 0x38, 0xC0, 0x1D, 0x80, 0x0F, 0x00, 0x07, 0x80, 0x0F, 0xC0, 0x1D, 0xE0, 0x38, 0x60, 

0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // x
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0xF0, 0x40, 0xC0, 0x73, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x0F, 0xC0, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x30, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // y
0x00, 0x00, 0x60, 0x30, 0x60, 0x38, 0x60, 0x3C, 0x60, 0x36, 0x60, 0x33, 0xE0, 0x31, 0xE0, 0x30, 0x60, 0x30, 0x20, 

0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // z
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0xC0, 0x01, 0xFC, 0x1F, 0x7E, 0x3F, 0x07, 0x70, 0x03, 0x60, 0x03, 0x60, 0x03, 

0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x7F, 0x7E, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // |
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x60, 0x03, 0x60, 0x03, 0x60, 0x07, 0x70, 0x7E, 0x3F, 0xFC, 0x1F, 0xC0, 0x01, 0x80, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // }
0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x18, 0x00, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0C, 

0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, // ->
0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x0F, 0xC0, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0xC0, 0x0C, 0x80, 

0x0F, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00  // <-
};

const uint8_t Font_6x8[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // (space)
0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00, // !
0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, // "
0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x00, // #
0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, 0x00, // $
0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, 0x00, // %
0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, 0x00, // &
0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, // '
0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00, // (
0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00, // )
0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x00, // *
0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, // +
0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, // ,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, // -
0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, // .
0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, // /
0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, // 0
0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, // 1
0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, 0x00, // 2
0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31, 0x00, // 3
0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00, // 4
0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00, // 5
0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, 0x00, // 6
0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, 0x00, // 7
0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, // 8
0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00, // 9
0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, // :
0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, // ;
0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x00, // =
0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00, 0x00, // >
0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, 0x00, // ?
0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E, 0x00, // @
0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E, 0x00, // A
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, // B
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x00, // C
0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // D
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, 0x00, // E
0x7F, 0x09, 0x09, 0x01, 0x01, 0x00, // F
0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x32, 0x00, // G
0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x00, // H
0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, // I
0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x00, // J
0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // K
0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, // L
0x7F, 0x02, 0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, // M
0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, 0x00, // N
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, 0x00, // O
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, // P
0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, 0x00, // Q
0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, 0x00, // R
0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, 0x00, // S
0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, 0x00, // T
0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00, // U
0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x00, // V
0x7F, 0x20, 0x18, 0x20, 0x7F, 0x00, // W
0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, 0x00, // X
0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, 0x00, // Y
0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, 0x00, // Z
0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, // [
0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00, // "\"
0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, // ]
0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // ^
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, // _
0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, // `
0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, 0x00, // a
0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, // b
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20, 0x00, // c
0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F, 0x00, // d
0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, 0x00, // e
0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02, 0x00, // f
0x08, 0x14, 0x54, 0x54, 0x3C, 0x00, // g
0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00, // h
0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, 0x00, // i
0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, 0x00, // j
0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k
0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, // l
0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, 0x00, // m
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, 0x00, // n
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00, // o
0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, 0x00, // p
0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C, 0x00, // q
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, 0x00, // r
0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, 0x00, // s
0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20, 0x00, // t
0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, 0x00, // u
0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, 0x00, // v
0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, 0x00, // w
0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // x
0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, 0x00, // y
0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, 0x00, // z
0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00, 0x00, // {
0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, // |
0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00, // }
0x08, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x08, 0x00, // ->
0x08, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x08, 0x00, // <-
};

const uint8_t Segment_25x40[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code for char .
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code for char /
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0x07, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 

0x03, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x11, 0x8C, 0xFF, 0x80, 0xFF, 0x18, 0x1C, 0x7F, 0x00, 0x7F, 0x1C, 0x3C, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x1E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x1C, 0x7F, 0x00, 0x7F, 0x1C, 

0x8C, 0xFF, 0x80, 0xFF, 0x18, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x11, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 

0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code for char 0
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x7F, 0x00, 

0x80, 0xFF, 0x80, 0xFF, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x01, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 

0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code for char 1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 

0x03, 0x04, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0x11, 0x0C, 0x00, 0x88, 0xFF, 0x18, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x3C, 0x00, 0x3E, 

0x00, 0x1E, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 

0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 

0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x00, 0x1C, 

0x8C, 0xFF, 0x08, 0x00, 0x18, 0xC4, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x10, 0xE0, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code for char 2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x0C, 0x00, 0x08, 0x00, 0x18, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x3C, 0x00, 0x3E, 

0x00, 0x1E, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 

0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 

0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 

0x8C, 0xFF, 0x88, 0xFF, 0x18, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x11, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 

0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code for char 3
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0x03, 0x00, 

0x00, 0xC0, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x1C, 0x7F, 0x00, 

0x80, 0xFF, 0x88, 0xFF, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x01, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 

0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code for char 4
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0x03, 0x00, 

0x00, 0xC4, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x10, 0x8C, 0xFF, 0x08, 0x00, 0x18, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x3C, 0x00, 0x3E, 

0x00, 0x1E, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 

0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 

0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 

0x0C, 0x00, 0x88, 0xFF, 0x18, 0x04, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0x11, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 

0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code for char 5
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0x07, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 

0x03, 0xC0, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x11, 0x80, 0xFF, 0x88, 0xFF, 0x18, 0x00, 0x7F, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x3E, 

0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 

0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 

0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 

0x00, 0x00, 0x88, 0xFF, 0x18, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0x11, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 

0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code for char 6
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x00, 0x7F, 0x00, 

0x8C, 0xFF, 0x80, 0xFF, 0x00, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x01, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 

0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code for char 7
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 0x07, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 

0x03, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x11, 0x8C, 0xFF, 0x88, 0xFF, 0x18, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x3C, 0x00, 0x3E, 

0x00, 0x1E, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 

0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 

0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1F, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x1E, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 

0x8C, 0xFF, 0x88, 0xFF, 0x18, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x11, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 

0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code for char 8
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFF, 0x03, 0x00, 

0x00, 0xC4, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x8C, 0xFF, 0x08, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3E, 

0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 

0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 

0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x7F, 0x1C, 0x7F, 0x00, 

0x8C, 0xFF, 0x88, 0xFF, 0x00, 0xC4, 0xFF, 0xC1, 0xFF, 0x01, 0xE0, 0xFF, 0xE3, 0xFF, 0x03, 0xF0, 0xFF, 0xF7, 0xFF, 

0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code for char 9
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x3C, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x1E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 

0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00   // Code for char :
};
#endif


Şimdiik bu kadar.
Kamera dandik olduğundan videoda bir şey gözükmez ama güzel kamera bulursam çekerim :D

mesaj birleştirme:: 03 Mayıs 2015, 19:27:51

Unutmadan SSD'nin datasheet'i : https://www.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf

Bütün detaylar mevcut.Mesela sayfa 37 de

10.1.12 Set Display ON/OFF (AEh/AFh)
AEh : Display OFF
AFh : Display ON   demiş.

Oled_Command(0xAE); ile Displayi uyku moduna alabilirsiniz.

baran123

#31
Merhaba arkadaşlar bugün Usart notlarını paylaşacağım :) Örnek ve test amaçlı USB/Serial Çevirici vasıtasıyla

bilgisayar ile haberleştirdim.

Oldukça basit bir kullanımı var.Ben USART 1'i kullandım.Kod üzerinden açıkalyayım.Tabi öncelikle USART 1 pinlerini

STM32F0 da hangi pinlerde kullanabiliriz buna bir bakalım.Datasheet sayfa 34 de USART 1 'i PA9(TX), PA10(RX) olarak

kullanılabiliyormuş, ben böyle ayarladım.

#include "stm32f0xx_conf.h"
#include "main.h"

static void Init_USART(void);//Usart hazırama fonksiyon prototipi

int main(void)
{
    Init_USART();//usart hazırla

    while(1)
    {
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);//gönderme bayrağı 0 da ise 
        USART_SendData(USART1, 'X'); // sürekli 'x' karakterini gönder
    }
}

static void Init_USART(void)
{
    USART_InitTypeDef USART_InitTypeDefStructure;//usart structure
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitTypeDefStructure;
    NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;

    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);//a portu için clock
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); //usart 1 clock

    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1);
/* alternative func... AF_0 içinde usart 1 kullanılır demiş açıklamada ama ben denedim çalışmadı.
1 için de diyordu bu modda çalıştı ne hikmetse.*/
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10,GPIO_AF_1);

    GPIO_InitTypeDefStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitTypeDefStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitTypeDefStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //USART 1 : PA9 = TX, PA10 = RX
    GPIO_InitTypeDefStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;//high seviyede tutulyor pull up
    GPIO_InitTypeDefStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitTypeDefStructure);

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;//rx kesmesi için nvic ayarları 
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

    USART_InitTypeDefStructure.USART_BaudRate            = 9600;//baud rate 
    USART_InitTypeDefStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitTypeDefStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//alıcı ve verici modda 
    USART_InitTypeDefStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No;//parity biti yok
    USART_InitTypeDefStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;//stop biti 1 
    USART_InitTypeDefStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;//8 bitlik datalar gönderilecek
    USART_Init(USART1,&USART_InitTypeDefStructure);

    USART_Cmd(USART1,ENABLE);//usart 1 aktif

    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//USART 1 rx kesmesi aktif (veri geldiğin de düşülecek fonksiyon, 

stm32f00xx_it.c ve .h dosyalarını ekliyoruz projeye)

}stm32f00xx_it.c
void USART1_IRQHandler(void)
{
    if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)// usart 1 rx bayrağı reset(0) değil se , veri geldi
    {
	if((char)USART_ReceiveData(USART1) == 'A')//veri alma fonskiyonu uint16 döndürüyor siz karakter kontrolü 

yapacaksanız char a çevirip sağlama alabilirsiniz
        {
            //gelen veri A karakteri ise işlem yap
        }
    }
}


Bu kadar :)

mesaj birleştirme:: 05 Mayıs 2015, 00:24:29

Dip not : stm32f00xx_it.h dosyasında isterseniz void USART1_IRQHandler(void); şeklinde prototipini tanımlayabilirsiniz.

eeburakdemir

@ Baran Ekrem hocam ben bu örneği stm32f4 disc. denemeye çalışıyorum da , 164 ün bacaklarından segmentlere sürme sırası nedir yada  bağlantılarını yazarmısınız ? pic de yaptığımız gibi 13 den itibaren a ile başlayıp sıralıyormusunuz ?
Asla pes etme...

baran123

Merhaba @eeburakdemir
Q0 - A
Q1 - B
Şeklinde bağlantı yapılıyor.

eeburakdemir

@Baran Ekrem teşekkürler , deneyeceğim ve en kısa süre içinde yazacağım. Çalıştığım için geç yazdım kusura bakma
Asla pes etme...

baran123

Estağfurullah. :) Zaten biraz ara verdik.En kısa zamanda yeni uygulamalar ve dersler ekleyeceğiz.İlgin için teşekkür ederim.

eeburakdemir

Asla pes etme...

baran123


Sya

Hocam std library yerine stmcubemx in hal library kullansak daha kolay olmaz mı ?

baran123

Alıntı yapılan: Sya - 11 Eylül 2015, 21:46:28
Hocam std library yerine stmcubemx in hal library kullansak daha kolay olmaz mı ?
Bunu bir öğrenelim de onuda yaparız ;)

Sya


M_B

Merhabalar,
Burdaki tüm örnekleri keil ile yeniden düzenleyip derliyorum.
SPI örneğini derlerken şu şekilde hata alıyorum
Alıntı Yapssd1306.c(106): error:  #18: expected a ")"
     low_column = (seg & 0b00001111);
ssd1306.c(107): error:  #18: expected a ")"
     hig_column = (seg & 0b11110000)>>4;
ssd1306.c(108): error:  #65: expected a ";"
     hig_column = hig_column | 0b00010000;
ssd1306.c(109): error:  #18: expected a ")"
     pag = (pag & 0b00000111);
ssd1306.c(110): error:  #18: expected a ")"
     pag = (pag | 0b10110000);

Yukardaki hatada belirtilen fonksiyon ise
void Oled_SetPointer(uint8_t seg, uint8_t pag)
{
   uint8_t low_column, hig_column;

   low_column = (seg & 0b00001111);         // 106 nolu satır.
   hig_column = (seg & 0b11110000)>>4;    // 107 nolu satır.
   hig_column = hig_column | 0b00010000;
   pag = (pag & 0b00000111);
   pag = (pag | 0b10110000);                  // 110 nolu satır.
   Oled_Command(low_column);
   Oled_Command(hig_column);
   Oled_Command(pag);
}


Bu hatayı nasıl cözebilirim.
İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek lazım.                                                             Fatih Sultan Mehmet

M_B

Merhabalar;
Fonksiyonu aşağıdaki gibi düzenleyince hata mesajı gitti.
void Oled_SetPointer(uint8_t seg, uint8_t pag)
{
   uint8_t low_column, hig_column;

   low_column = (seg & 0x0F);
   hig_column = (seg & 0xF0)>>4;
   hig_column = hig_column | 0x10;
   pag = (pag & 0x07);
   pag = (pag | 0xB0);
   Oled_Command(low_column);
   Oled_Command(hig_column);
   Oled_Command(pag);
}


Peki değişen ne oldu ki
Birisinde Binary yazım diğerinde ise Hex 

İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek lazım.                                                             Fatih Sultan Mehmet

M_B

İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek lazım.                                                             Fatih Sultan Mehmet

baran123

Evet aynı derten bende muzdarip oldum hocam :)
Hex şeklinde yazınca düzeldi.