Visual Basic 6.0 Rehberi (Türkçe)

Başlatan OG, 20 Mayıs 2006, 03:42:33

OG

kontrol blokları If .. Then .. ElseIf .. Else .. End If ... Iff If TypeOf .. Then .. ElseIf .. Else .. End If ... Choose ... Select Case .. Case .. End Select

İf then komutunun tek satırda en kolay örneği

If bakiye – cekilen < 0 Then Print "Fazla çektiniz"

Burada, eğer bakiye – cekilen 0'dan küçükse fazla çektiniz yazar.

İf then/endif komutlarıyla if'in blok şeklinde kullanımı

If bakiye - cekilen < 0 Then
Print "Fazla çektiniz"
Print "Yetkili haberdar edildi."
End If

Burada, bakiye-cekilen 0 dan küçükse ekrana fazla çektiniz ve yetkili haberdar edildi diye yazılır.

İf then / else /endif komutlarının kullanımı

If bakiye - cekilen < 0 Then
Print "Fazla çektiniz"
Print "Yetkili haberdar edildi."
Else
Bakiye=bakiye-cekilen
End If

Burada ise, bakiye-cekilen 0 dan küçükse ekrana fazla çektiniz ve yetkili haberdar edildi diye yazar. Eğere belirtilen şart sağlanmıyorsa, cekilen miktar bakiyeden düşülerek yeni bakiyeniz hesaplanır.


Yukarıdaki örneklere elseif komutu ekledik

If bakiye - cekilen < 0 Then
Print "Fazla çektiniz"
Print "Yetkili haberdar edildi."
ElseIf bakiye - cekilen = 0 Then
Print "Bakiyeniz 0 "
End If

Select Case – Dallanmanın başka bir yolu

İf then/else komutlarına ilaveten; select case komutları birden fazla dallanmanın yer aldığı durumlarda kullanılabilir.

Burada if komutlarıyla yapılmış örnek

If yas = 5 Then
Kategori = "5 yaşında"
ElseIf yas >= 13 and yas <= 19 Then
Kategori = "genç"
ElseIf (yas >= 20 and yas<= 35) Or yas = 50 Or (yas >= 60 and Age <= 65) Then
Kategori = "özel yetişkin"
ElseIf Age > 65 Then
Kategori = "yaşlı"
Else
Kategori = "ötekiler"
End If


Burada select case komutuyla yapılmış örnek

Select Case yas
Case 5
Kategori = "5 yaşında "
Case 13 To 19
Kategori = "genç"
Case 20 To 35, 50, 60 To 65
Kategori = " özel yetişkin "
Case Is > 65
Kategori = "yaşlı"
Case Else
Kategori = "öekiler"
End Select

Uyarı olarak; Case deyiminin değişik formatları vardır.. online yardım vs. ile bu formatlara ulaşabilrisiniz.IFF
Koşula bakar. Koşuldan sonraki ilk deyim koşulun doğru oluşunu açıklar , ikinci deyim ise koşulun yanlış olduğunu gösterir.

Kullanım şekli
Değişken= iif(Koşul,"1. Deyim Doğru Sonuç","2. Deyim Yanlış Sonuç")

Dim Sonuç As String
Notu = 45
Sonuç = IIF(Notu > 50, "Geçer","Kalır") ' Sonuç = "
Koşul 1. Deyim 2.Deyim


If TypeOf ...Then ... ElseIf ... Else ... End If
Eğer kontrolörün tipi aradığımız ise; komutları çalıştırır.

If TypeOf Control_Name Is TextBox Then
MsgBox "this controller is a textbox"
Else
MsgBox " this controller isn't a textbox "
End If
Choose
Bir liste içerisinden seçim yapar.

indx = 3
Seçim = Choose(indx, "İyi", "Kötü", "Çirkin")
' Seçim = "Çirkin"
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

Döngüler (For...Next / Do...Loop)

VB'de For ... Next Döngü Yapısı

Programlama dillerinde döngüler genelde aynı işi birden fazla yaptırmak amacıyla işlemi istenilen miktarda tekrarlamak için kullanılır.Ya da belli aralıklarda birşey arattırmak için veya belli aralığa birşeyler eklemek için aynı işlemi tekrar tekrar yapmaktan kurtulmak için. Döngüler yapı olarak ikiye ayrılır. For....Next Ve Do...Loop biz bu derste For...Next yapısını inceleyeceğiz.
For..Next döngüsünde olay for ve next arasında istenilen miktarda tekrar edilerek döner.Kullanımı:
For x=a to b step Y
Komutlar
Next x
Burada sayacımız x oluyor. Bu x, a dan b ye kadar Y kadar atlayarak sayıyor. Mesela For x=1 to 10 step 1 gibi bir ifadeyle döngü 1 den 10 a kadar 10 kez donecektir. Yani yukarıdaki ifadede x=1 görecek next e kadar olan komutları yerine getirecek,x=2 görecek next e kadar olan komutları yerine getirecek, x=5 görecek next e kadar olan komutları yerine getirecek,dikkat! x=10 görecek next e kadar olan komutları yerine getirecekve döngüden çıkıp artık next in altındaki komutları yerine getirmeye başlıyacak. Eğer step 2 deseydik x 1,3,5,7,9 değerlerini olacaktı, eğer for x=0 to 10 step 2 deseydik x 0,2,4,6,8,10. Mesela 0 den 10 a kadar olan çift sayıların toplamını bu şekilde döngü içerisinde yapabiliriz.
Örnek: Sıfır ile 10 arasındaki çift sayıları toplayan çok küçük bir program yazacağız. Standart.exe olarak açtığınız programa bir tane command buton koyarak çifr tıklayın. Çift tıklayınca project penceresinden command penceresine geçecektir. Bu pencerede şu kodu yazın ve F5 e basarak progamı çalıştırıp command butonunu tıklayın. içinde 30 yazan bir Mesaj kutusu elde edeceksiniz.
Private Sub Command1_Click()
For x = 0 To 10 Step 2
a = a + x
Next x
MsgBox a
End Sub


VB'de Do ... Loop Döngü Yapısı

Programlama dillerinde döngüler genelde aynı işi birden fazla yaptırmak amacıyla işlemi istenilen miktarda tekrarlamak için kullanılır.Ya da belli aralıklarda birşey arattırmak için veya belli aralığa birşeyler eklemek için aynı işlemi tekrar tekrar yapmaktan kurtulmak için. Döngüler yapı olarak ikiye ayrılır. For....Next Ve Do...Loop biz bu derste Do...Loop yapısını inceleyeceğiz.VB de Do...Loop sözcüklerini içeren dört ayrı tür mevcuttur.
1)Do While ... Loop Yapısı
Bu yapıda önce koşul kontrol edilir.Kontrol doğruysa programın akışı döngünün içine girer.Değilse döngüye 1 kez bile girilmeden program işleyişine devam edecektir. Şunu da unutmamk gerek, döngü while koşulu sağlandığı sürece işlevine devam edecektir. Yapısı;
Do While Koşul
Komutlar
Loop
Örnek: Standart.exe olarak açtığınız bir forma bir buton yerleştirin.Butonu çift tıklayın Private Sub Command1.click ile başlayan paragrafi yazın. Sonra tekrar project penceresine geçin ve formun herhangi bir yerine çift tıklayın Private Sub Form Load ile başlayan paragrafı Yazın. Sonra F5 e basarak çalıştırın. Project penceresinden çift tıklatmamın sebebi,ilgili kısma ait private sub... end sub metinlerini vb nin otomatik yazması sebebiyledir.

Private Sub Command1_Click()
End
End Sub

Private Sub Form_Load()
a = MsgBox("Devam için evet,bitirmek için hayırı tıkla",
vbOKCancel, "DoWhile-Loop Yapısı incelemesi")
Do While a = vbOK
a = MsgBox("Devam için evet,bitirmek için hayırı tıkla",
vbOKCancel, "DoWhile-Loop Yapısı incelemesi")
Loop
End Sub

2)Do Until ... Loop
Bu yapıda da önce koşul kontrol edilir ancak while..loop yapısının tersine burada koşul doğru olmadığı sürece programın akışı döngünün içine girer,doğru olduğunda döngünün dışına çıkar.Yada koşul zaten doğruysa hiç döngünün içine girmez. Yapısı;
Do Until Koşul
Komutlar
Loop
Örnek: Yukarıda While..Loop Yapısındaki yaptığımız programla aynı işe yarıyan programı until..loop ile yapacağız. Anlaşılması açısından daha yararlı olacağını düşündüm.Yapmanız gereken while ı silip until,vbok u silip vbcancel yapmanız.
Private Sub Command1_Click()
End
End Sub

Private Sub Form_Load()
a = MsgBox("Devam için evet,bitirmek için hayırı tıkla",
vbOKCancel, "DoWhile-Loop Yapısı incelemesi")
Do Until a = vbCancel
a = MsgBox("Devam için evet,bitirmek için hayırı tıkla",
vbOKCancel, "DoWhile-Loop Yapısı incelemesi")
Loop
End Sub
3)Do ... Loop While
İşte geldik koşulun altta kontrol eildiği yapıya.Bundan sonra anlatacağım dördüncü yapıda da böyle. Koşul altta kontrol ediliyor. Tahmin edeceğiniz gibi birinci yapıda anlattığım Do While ... Loop yapısından tek farkı while ın en üstte değil de en altta olmasıdır. Hal böyle olunca koşul sağlansa da sağlanmasa da döngü yukarıdan aşağıya en az bir kez akacaktır, sonra aşağıdaki while ile belirtilen koşul sağlandığında döngü yukarı çıkıp bir kez daha dönecektir,ta ki koşul sağlanmayıncaya dek.Sağlanmayınca programın akışı döngüden çıkar ve alt satırdan devam eder. Yani birinci ve ikinci yapıdan farkı,hiçbirşey olmasa bile döngü,koşul en aşağıda kontrol edildiği için en az bir kez icra eder.Yapısı;
Do
Komutlar
Loop While Koşul
4)Do ... Loop Until
Bu da bir üstte anlattığım yapı gibi koşulu aşağıda kontrol ediyor. Yani koşul kontrol edilmesi için program döngünün içinde enaz bir kere akıyor. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi ikinci yapıda anlattığım Do Until...Loop yapısından tek farkı az önce bahsettiğim gibi koşulun aşağıda kotrol edilmesi.Yapısı;
Do
Komutlar
Loop Until Koşul
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

Inputbox

VISUAL BASİC'TE İNPUTBOX VE

ÖZELLİKLERİ

KAYNAKLAR: 1. www.msdn.com

2.antrak gazetesi

3.www.meta.wikimedia.org


Kullanıcıdan bilgi almak istediğimiz zaman bu fonksiyonu kullanabiliriz. Bilgi giriş penceresinden girilen bilgi String(karakter) türünde olacaktır.

Kullanımı: Değişken=Inputbox("Başlık") şeklindedir.

veri=InputBox("Adınızı girin")

Sayısal olarak kullanılacak bilgini VAL fonksiyonu yardımıyla sayısal değere dönüştürülmesi gereklidir.

Sıra No = Val(InputBox("Sıra No Giriniz"))

Kullanım Şekli;

InputBox(prompt[, title] [, default] [, xpos] [, ypos] [, helpfile, context])


Prompt: Zorunlu. İletişim kutusunda gösterilecek mesajı belirler ve en fazla 1024 karakter olabilir. Eğer birden fazla satır olacaksa aynı MsgBox fonksiyonunda olduğu gibi mesajımıza Chr(13) & Chr(10) kodunu ekleriz

Title: İsteğe Bağlı.Başlık çubuğunda kullanılan değerdir. Eğer kullanmazsanız varsayılan olarak projenizin ismi kullanılır

Default: İsteğe Bağlı. Text Box da varsayılan olarak bir cevap görüntülenir eğer kullanılmazsa Text Box boş olarak görüntülenir

Xpos: İsteğe Bağlı. Giriş kutusunun ekrandaki yatay pozisyonunu belirler ve sayısal bir değer olmak zorundadır


Ypos: İsteğe Bağlı. Giriş kutusunun ekrandaki dikey pozisyonunu belirler ve sayısal bir değer olmak zorundadır

Helpfile: İsteğe Bağlı. yardım dosyasının yerini belirler eğer bu değer tanımlanmışsa "Context" değeri mutlaka tanımlanmalıdır


Context: İsteğe Bağlı. Sayısal bir değer alır yardım konularının numaralarını gösterir

Example:
Private Sub Form_Load()
Dim Vize1, Vize2, Vize3 As Byte
Dim Final, Sonuc As Integer
Vize1 = Val(InputBox("1.Vize Sonucu", "Not Hesaplama"))
Vize2 = Val(InputBox("2.Vize Sonucu", "Not Hesaplama"))
Vize3 = Val(InputBox("3.Vize Sonucu", "Not Hesaplama"))
Final = Val(InputBox("Final Sonucu", "Not Hesaplama"))
Sonuc = Vize1 + Vize2 + Vize3 + 4 * Final
MsgBox Sonuc, vbInformation + vbOKOnly, "Sınav Sonucu"
End Sub
ALINTIDIR.
Hazırlayan:DUYGU YILDIZ
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

#3
Mesaj kutusu (MsgBox) özellikleri ve kullanımı

MSGBOX-MESAJ KUTUSU

Kullanıcıyı bilgilendirmeyi sağlar. Kullanıcıya elde edilen bilgi ve uyarı mesajlarını bildirmekte ya da seçimin onaylanmasını sağlamak için kullanılır.

Windows'ta en aşina olduğumuz şey program akışı sırasında bilgi vermek ve onaylatmak için karşımıza çıkan mesaj kutularıdır.Örneğin bir programdan çıkarken "kaydedilsin mi?" gibi bir soru ve duruma göre evet,hayır,iptal vb. seçenekleri olan bir kutu çıkar.Bu kutu windows tarafından sağlanan standart bir kutudur ve windows altındaki İngilizce bir mesajın altındaki evet,hayır gibi Türkçe seçenekleri vardır.Bu kutuları programın herhangi bir yerinde kullanıcıya mesaj vermek ve onay almak için iki değişik formatta kullanılabilir.

Sadece kullanıcıya mesaj vermek için kullanılacaksa aşağıdaki gibi kullanılır.
Msgbox("dosya bulunamadı")
Bu durumda mesajla birlikte tamam düğmesi olan pencere çıkar.

Örneğin programdan çıkarken iyi günler mesajı vermek için form kapanırken meydana gelen Unload olayına aşağıdaki kodu yazınız.

Option Explicit
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
MsgBox ("iyi günler")
End SubMesaj kutuları bir çok durumda sadece bir mesaj vermek için değil aynı zamanda kullanıcıdan onay almak içinde kullanılır.Kullanıcının mesaj kutularında verebileceği cevaplar için uygun düğmeleri belirlemek ve verilerin cevabını da öğrenebilmek içinde msgbox fonksiyonu aşağıdaki formatta kullanılır.
Cevap=msgbox(mesaj,[tip],[pencere başlığı],[helpfile,context])

Mesaj:
Kutu içerine yazılmasını istediğimiz mesaj.
Pencere başlığı:
Pencerenin başlığına yazılacak metin.Helpfile,context:
Bu iki özellikle bir yardım dosyası ismi ve bir konu numarası belirlenebilir.Böylece kullanıcının mesaj kutusunda yardım istendiğinde ilgili help dosyası açılır ve ilgili konu gösterilir.
Tip:
Pencerenin içine konacak seçenekler,iconlar pencerenin önceliğini ve varsayılan seçenekleri belirten bir sayıdır.Tip parametresini şu şekilde formalize edersek;
Tip=seçenek+icon+varsayılan+öncelik
Bu formüldeki değerlerin olabileceği liste aşağıdaki tablodaki gibidir.
Aşağıdaki tabloda en önemli parametre mesaj kutusunun tipini belirleyen seçenekler parametresidir.Bu parametre mesaj kutusunda hangi düğmelerin bulunacağını belirler.
İcon parametresi ise kullanıcının dikkatini çekebilmek için mesaja uygun bir resim gösterilmesinde kullanılır.
Varsayılan düğme parametresi ise kullanıcının yanlış seçim yapmasını önlemek için açılan pencerede hangi düğmenin aktif olacağını belirler.Örneğin bir dosyayı önemli bir dosyayı silmek için kullanıcıdan onay alırken açtığınız pencerede varsayılan düğmeyi hayır düğmesi yaparak kullanıcını dosyayı yanlışlıkla silmesi önlenebilir.
Öncelik parametresinin 4096 olması durumunda mesaj kutusunda herhangi bir seçim yapılmadan diğer uygulamalara geçiş yapılmaz.Cevap verilmesinin sistem için kesinlikle gerekli olduğu durumlarda kullanılabilir.
Bu dört ayrı seçenek birbiriyle toplanarak msgbox fonksiyonun ikinci parametresi olarak kullanılır.

seçenek
vbokonly

vbokcancel


vbAbortretryIgnore

vbYesNoCancel

vbYesNo

vbRetryCancel

icon
vbCritical

vbQuestion

vbExclamation

vbInformation

varsayılan
vbDefaultButton1
birinci düğme
vbDefaultButton2
ikinci düğme
vbDefaultButton3
üçüncü düğme
öncelik
vbApplicationModal
system modal
vbSystemModa
normal

Msgbox fonksiyonundan kullanıcını hangi düğmeyi seçtiğini belirtir bir tam sayı geri döner.bu değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir.


sembolik
sayısal
anlamı
vbOk

1
tamam düğmesi seçildi
vbCancel

2
iptal düğmesi seçildi
vbAbort

3
işlemi durdur düğmesi seçildi
vbRetry

4
tekrar dene düğmesi seçildi
vbIgnore

5
göz ardı et düğmesi seçildi
vbYes

6
evet düğmesi seçildi
vbNo

7
hayır düğmesi seçildi


Örnek:
Private sub form_load()
Dim cevap,dosya
Dosya="gereksiz.sil" 'silinecek dosya adı
cevap = MsgBox(dosya + "dosyası silinsin mi?", 4 + 32 + 256, "silinecek")
If cevap = 6 Then Kill dosya
End Sub


Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi 4 değeri ile evet,hayır düğmesini,32 değeri ile ? iconu ,256 değeri ile de hayır düğmesi aktif hale geldi. Cevap= 6 satırı ile evet düğmesinin seçildiğini anlıyoruz ve kill ile de dosya silme işlemine gerçekleştiriyoruz.,
Msgbox fonksiyonunun bulunduğu satırı sembolik değerleri kullanarak yazarsak daha anlaşılır olur.

Private Sub Form_Load()
Dim cevap, dosya
dosya = "gereksiz.sil"
cevap = MsgBox(dosya + "dosyası silinsin mi?", vbYesNo + vbDefaultButton2 + vbQuestion, "silinecek")
If cevap = 6 Then Kill dosya
End Sub
Private sub form_load()
Dim cevap As VbMsgBoxResult
Msgbox "programa hoş geldiniz!",VbInformation+VbOkOnly,deneme v1.0"
Cevap=Msgbox ("programın yüklenilmesine devam edilsin mi? , vbQuestion + VbYesNo , "deneme v1.0")
İf cevap=VbYes then
Msgbox "program yüklemeye devam edecek ",VbOnly +VbInformation,"deneme v1.0"
Else
Msgbox"güle güle",VbOnly+VbInformation,"deneme v1.0"
End
End if
End sub.


A satırında, yazdığımız kodların form ilk yüklendiğinde işleme sokulacağını anlatmaktadır.B satırında ise "cevap" isimli değişkenimizin bir mesaj kutusunun sonuç değişkeni olduğunu tanımlıyoruz.C satırında ki alttan çizgi ( _ ) ise daha satırın daha bitmediğini çizginin altındaki satırın devamı olduğunu belirtmektedir.Bu özelliği bu özelliği kullanmamıza gerek yok , çok uzun satır kullandığımızda bunu kullanmamız hataları bulmamız açısından kolaylık sağlayacaktır.Ç satırında "cevap" değişkenine mesaj kutusundan bir değer atanıyor.Burada önemli olan nokta mesaj kutusunda ki basılan düğmeyi atama yapıyorsak "msgbox" komutundan sonra yazdıklarımızı () parantez içinde yazmalıyız. F satırındaki komut programı sona erdirmeye yarar.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

#4
KLAVYE OLAYLARI

KeyPreview

Form aktifken basılan tuşlardan formun etkilenip etkilenmeyeceği bu özellik kullanılarak ayarlanılır. Bu özellik iki değer alabilir. Eğer değer true ise formda bulunan herhangi bir kontrolün üzerinde basılan tuşlar ilk önce formun KeyPress, Keydown, KeyUp olaylarını meydana getirir. Bu değer false ise kontrolün üzerinde basılan tuşlar o kontrolün KeyPress, Keydown, KeyUp olaylarını meydana getirir.

KeyPress (Bir tuşa basma olayı)

Çalışma anında klavyenin yön ve kontrol (Control Alt, Shift vs.) tuşları dışında herhangi bir tuşa basılması halinde KeyPress olayı meydana gelir. KeyPress olayı için Visual Basic tarafından hazırlanan yordama basılan tuşun Ascii kodu parametre olarak gönderilir. Formlar için KeyPress olayının olabilmesi için formda düğme ve metin kutusu gibi nesnelerin olmaması gerekir. Bu olay ve yordam daha çok dışarıdan bilgi girişi yapılan nesneler için kullanıldığı zaman işlevsel olmaktadır. Ancak formlar için yine KeyPress olayı için basit bir örnek verebiliriz. Bu örnek çalışma anında tuşa basılan tuşun Ascii kodunu bulup ekrana yazar:
İmleç metin kutusu üzerinde iken bir tuşa basıldığı anda Keydown'dan sonra tetiklenen olaydır. Bu olayda basılan tuşun Ascii değeri KeyAscii değişkenine atanır. Bu değişkeni kullanarak hangi tuşa basıldığını öğrenebilirsiniz.

Aşağıdaki program, formun çalışması sırasında hangi tuşa basıldığını ekrana yazar. (Bu key olaylarının kullanılabilmesi için, nesnenin keypreview özelliğinin açık olması gerekir.) Aktif nesne tarafından algılanır.

Çalışma anında her tuşa basma işleminden sonra Form_KeyPress yordamı işletilir. Basılan tuşun Ascii kodu Chr ( ) fonksiyonuna parametre olarak verilerek hangi tuşa basıldığı öğrenilebilir.

Örnek:

Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)ShowPrint Chr(KeyAscii) & " tusuna bastiniz."End SubÖrnek:

Private Sub Form_KeyPress (KeyAscii As Integer )
Tuşun basılıp bırakılması ile yapılacak olan işlemler
End Sub

KeyDown ve KeyUp Olayları

KeyDown ve KeyUp olayları işlev bakımında KeyPress olayına benzeseler de bazı farklılıklar vardır. KeyDown olayı tuşa basıldığı anda, KeyUp ise tuşun serbest bırakıldığı sırada meydana gelir. KeyPress olayında ise tuşa basma – bırakma ayrımı yoktur. Bu iki olayı temsil eden yordamlar KeyPress olayına ait yordamdan farklı olarak dışarıdan ikinci bir parametreyi daha almaktadır. Basılan tuşun Ascii kodu KeyCode adlı parametreye (değişken) aktarılır.

KeyDown: İmleç metin kutusu üzerinde iken bir tuşa basıldığı anda tetiklenen olaydır. Bu olay herhangi bir tuşa basıldığı anda meydana gelir. Bu olayda iki parametre kullanılır. Bu parametrelerin biri basılan tuşun Ascii değerini, diğeri ise bu tuşla birlikte Shift, Ctrl ve Alt tuşlarından herhangi birine basılıp basılmadığı konusunda bilgi tutar. Aktif nesne tarafından algılanır. KeyUp olayından önce oluşur. Shift adındaki ikinci parametreye ise bu olay meydana geldiği zaman Shift, Ctrl ve alt tuşlarının birinin basılı durumda olup olmadığı konusunda bilgi aktarılır. KeyDown olayı sırasında Shift tuşu basılı durumda ise Shift değişkeni 1,basılı durumda değilse 0 değerini içerir. Bu olay sırasında Ctrl tuşu basılı durumda ise Shift parametresi 2 değerini alır ve Alt tuşu basılı durumda ise 4 değerini alır.
Aşağıdaki örnekte kullanıcı Ctrl tuşu ile birlikte A tuşuna basarsa kullanıcıya mesaj verecektir.
Örnek:
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)If KeyCode = 65 And Shift = 2 ThenMsgBox "Ctrl+A tus kombinasyonunu kullandiniz."End IfEnd Sub
Bu çalıştırıldığı anda herhangi bir tuşa basılması durumunda KeyDown olayı meydana gelir ve form_Keydown yordamı işletilir. Bu sırada Shift tuşu basılı durumda ve basılan tuş Enter ise ekrana MsgBox( ) ile mesaj verilir.
KeyUp olayı KeyDown farklı olarak tuşa basıldığı sırada değil, tuşun serbest bırakıldığı yani kullanıcının elini tuşun üstünden kaldırdığı zaman meydana gelir. Bunun dışında KeyUp olayı KeyDown'dan farklı değildir. KeyDown olayının KeyPress olayı karşısında önceliği var.

Örnek:

Private Sub Form_KeyDown (KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Tuşa basılması ile yapılacak olan işlemler
End Sub

KeyUp: İmleç metin kutusu üzerinde iken bir tuşa basılıp bırakıldığı anda tetiklenen olaydır. Bu olay ise kullanıcının bastığı tuşu bırakması sırasında meydana gelir. Yukarıdaki tabloda Shift parametresi için gösterilen değerler bu olaydada geçerlidir. Basılı olan bir tuşun bırakılmasıdır. Basılı olan tuşun bırakılması olayıdır. Aktif nesne tarafından algılanır. KeyDown olayından sonra oluşur.

Örnek:

Private Sub Form_KeyUp (KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Basılı olan tuşun bırakılması ile yapılacak olan işlemler
End SubAşağıdaki tabloda Shift parametresinin alabileceği değerler ve açıklamalarını bulabilirsiniz.Shift Parametresinin içeriği
Basılı durumda olan tuşlar
0
Shift,Ctrl ve Alt tuşları basılı durumda
1
Shift tuşları basılı durumda
2
Ctrl tuşu basılı durumda
3
Shift ve Ctrl tuşları basılı durumda
4
Alt tuşu basılı durumda
5
Shift ve Alt tuşaları basılı durumda
6
Ctrl ve Alt tuşları basılı durumda
7
Shift,Ctrl ve Alt tuşları basılı durumda

Ya da bu şekilde de diyebiliriz:

Shift
Tuş Kombinasyonu
0
Basılı Tuş Yok (Ctrl,Alt,Shift)
1
Shift
2
Ctrl
3
Shift + Ctrl
4
Alt
5
Shift + Alt
6
Ctrl + Alt
7
Shift + Ctrl + AltChr( ) Fonksiyonu

Bu fonksiyon 0 ile 255 arasındaki herhangi bir sayıya karşılık gelen Ascii karakterini elde etmek amacıyla kullanılır. Chr ( ) fonksiyonu dışarıdan parametre olarak değeri 0 ile 255 arasında değişen tamsayı bir değeri almaktadır. Geriye bu sayının Ascii karakterini döndürür. Döndürülen değerlerin bazıları ekranda gösterilebilinen karakter olmayıp bir etkidir. Chr( ) fonksiyonunun geriye döndürdüğü bilgi Variant tiptedir. Eğer geriye karaktersel bilginin gönderilmesini istiyorsanız Chr( ) yerine Chr$( ) fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

Private Sub Command1_Click()
Dim say
say = InputBox("Lütfen bir rakam giriniz")
Print Chr(say)
End Sub


Chr$: Gönderdiğiniz ASCII değerini karakter cinsinden döndürür.0–255 arasında girilen bir nümerik ascii koduna karşılık gelen karakteri verir.

Yazılışı: CHR (Sayı) Yazılışı: CHR$ (Sayı)


Asc( ) Fonksiyonu


Gönderdiğiniz karakterin ASCII değerini döndürür. Klavyeden girilen herhangi bir ifadenin, nümerik ascii karşılığını verir. Eğer tek harfli ifade yerine sözcük girerseniz, sözcüğün ilk karakterini baz alacaktır. Mesela asc (bilgisayar)denirse b' nin nümerik ascii karşılığı olan 98 elde edilir.
Bu fonksiyon, herhangi bir karaktersel bilginin ilk karakterinin Ascii kodunu bulmak amacıyla kullanılmaktadır. Asc() fonksiyonu parametre olarak aldığı karaktersel bilginin ilk karakterinin Ascii kodunu döndürür. Döndürülen değer 0 ile 255 arasında değer olabilir. Yazılışı: ASC (Karaktersel Bilgi)

Örnek

Private Sub Command1_Click()
Dim say
say = Asc("A")
Print say
say = Asc("a")
Print say
say = Asc("oguz")
Print say
End Sub


Asc( ) ve Chr( ) fonksiyonları kullanılarak yapılan bir örnek:

Private Sub Form_Load( )
Dim I, mesaj
For I = Asc("A") to Asc (" Z ")
Mesaj = Mesaj + Chr (I)
Next I
MsgBox Mesaj
End Sub

Örnek:

Bu programda text1'e gireceğiniz karakterin karşılığı text2'de,text3'de girdiğiniz karakterin karşılığı text4'de görünecektir.

Private Sub Command1_Click()a = Text1.Texta = Asc(a)Text2.Text = Str(a)End SubPrivate Sub Command2_Click()b = Text3.Textb = Val(b)If b > 255 Then GoTo sonb = Chr(b)Text4.Text = bEnd Sub

Basılan Tuşun Kodunu BulmakÖrnek:Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

MsgBox "Basılan Tuşun Kodu :" & KeyCode

End Sub
Basılan Tuşun Ascii Değerini BulmakÖrnek:Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
MsgBox "Basılan Tuşun Ascii Değeri :" & KeyAscii
End Sub

Sadece Büyük Harf KullanmakÖrnek:Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
KeyAscii = 0
End If
KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii))) ' UCase ile büyük harfe çevriliyor
Print Chr(KeyAscii)
End Sub
Esc Tuşu ile ÇıkışÖrnek:Çıkış_Butonu. Cancel = True
Private Sub Çıkış_butonu_Click()
End
End Sub

NumLock ve CapsLock'u Açıp Kapatmak

Örnek:
(General)(Declaration)
Const VK_CAPITAL = &H14 ' CapsLock
Const VK_NUMLOCK = &H90 ' NumLock
Private Type KeyboardBytes
kbByte(0 To 255) As Byte
End Type
Private Declare Function GetKeyboardState Lib "user32"
(kbArray As KeyboardBytes) As Long
Private Declare Function SetKeyboardState Lib "user32"
(kbArray As KeyboardBytes) As Long
Dim Tuş_Kodu As String
Dim kbArray As KeyboardBytes
Private Sub Command1_Click()
' Tuş_Kodu = VK_NumLock
Tuş_Kodu = VK_CAPITAL
GetKeyboardState kbArray
kbArray.kbByte(Tuş_Kodu) = 0 ' Kapat
SetKeyboardState kbArray
End Sub
Private Sub Command2_Click()

kbArray.kbByte(Tuş_Kodu) = 1 ' Aç

SetKeyboardState kbArray

End Sub


Sisteme Tuş Basımı YollamakÖrnek:(General)(Declaration)

Option Explicit

Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, _

ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

Const VK_CONTROL = &H11

Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2

Const VK_ESCAPE = &H1B

Private Sub Form_Click()

Call keybd_event(VK_CONTROL, 0, 0, 0) ' CTRL

Call keybd_event(VK_ESCAPE, 0, 0, 0) ' ESC

Call keybd_event(VK_ESCAPE, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0)

Call keybd_event(VK_CONTROL, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0)

End Sub


Fonksiyon Tuşlarına Görev Atamak(General)(Declaration)

Option Explicit

Const KEY_F1 = &H70

Const KEY_F2 = &H71

Const KEY_ESCAPE = &H1B

Form1.KeyPreview = True ' Formun KeyPreview özelliği True

Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

Select Case KeyCode

Case KEY_F1 ' F1 - Tarih

Text1.Text = Date$

Case KEY_F2 ' F2 - Saat

Text1.Text = Time$

Case KEY_ESCAPE ' ESC – Çıkış

Unload Me

End Select

End SubSendKeys – Tuş Basımı Gönderme
Bu kod klavyenizin ışıklarını yakıp söndürür.

Dim i As Integer
For i = 1 To 150
SendKeys "{CAPSLOCK}", True
SendKeys "{DOWN}", True
SendKeys "{DOWN}", True
SendKeys "{SCROLLLOCK}", True
SendKeys "{DOWN}", True
SendKeys "{DOWN}", True
Next i
SendKeys;(words) : Mesaj yollar * tusu ile yazdiginiz siler
SendKeys;2;13 : Sends ozel tuslar [sag,sol,yukari,asagi]
Kes, Kopyala, Yapistir
Bir TextBoxta Kes, Kopyala, Yapistir, Geri Al islemlerinin yapilmasi için iki tane çok kolay yol mevcut. Asagidaki örneklerde SendKeys methodu kullanilıyor.

birinci örnek:

Sub DoEditThing(whatThing As String, onWhat As Object)
Select Case whatThing
Case "Copy"
onWhat.SetFocus
SendKeys "^C"
Case "Cut"
onWhat.SetFocus
SendKeys "^X"
Case "Paste"
onWhat.SetFocus
SendKeys "^V"
Case "Undo"
onWhat.SetFocus
SendKeys "^Z"
End Select
End Sub

Asagidaki kod ayni isi yapan ikinci örnek:

Sub DoEditThing(whatThing As String, onWhat As Object)
Dim Send$
Select Case whatThing
Case "Copy"
Send = "^C"
Case "Cut"
Send = "^X"
Case "Paste"
Send = "^V"
Case "Undo"
Send = "^Z"
End Select
If Len(Send) Then
onWhat.SetFocus
SendKeys Send
End If
End Sub
Örnek:
Private Sub Command1_Click()

SendKeys "%{F4}", True ' Alt + F4 Programı kapar

End Sub


Key
Code
BACKSPACE
{BACKSPACE}, {BS}, or {BKSP}
BREAK
{BREAK}
CAPS LOCK
{CAPSLOCK}
DEL or DELETE
{DELETE} or {DEL}
DOWN ARROW
{DOWN}
END
{END}
ENTER
{ENTER}or ~
ESC
{ESC}
HELP
{HELP}
HOME
{HOME}
INS or INSERT
{INSERT} or {INS}
LEFT ARROW
{LEFT}
NUM LOCK
{NUMLOCK}
PAGE DOWN
{PGDN}
PAGE UP
{PGUP}
PRINT SCREEN
{PRTSC}
RIGHT ARROW
{RIGHT}
SCROLL LOCK
{SCROLLLOCK}
TAB
{TAB}
UP ARROW
{UP}
F1
{F1}
F2
{F2}
F3
{F3}
F4
{F4}
F5
{F5}
F6
{F6}
F7
{F7}
F8
{F8}
F9
{F9}
F10
{F10}
F11
{F11}
F12
{F12}
F13
{F13}
F14
{F14}
F15
{F15}
F16
{F16}

Key
Code
SHIFT
+
CTRL
^
ALT
%
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

#5
SDI formlar (İçinde tek pencere olan formlar)

VB de FORMLAR


Visual Basic' te Formlar Bu yazıda Visual Basic'in olmazsa olmazı olan ve her programda mutlaka bir tane olması gereken formlar ve bu formların özellikleri üzerinde duracağız.

Visual Basic' te iki çeşit form vardır. Bunlardan bir tanesi tek başına çalışan form türü olan Visual Basic ilk çalıştığı zaman ekrana gelen form ve projeye her eklenen yeni formun türü olan SDI (Single Document Interface) formlarıdır. Bu tür formların içinde başka formlar çalışamazlar. İkinci tür form çeşidi ise içerisinde başka formların çalışmasına izin veren ve MDI (Multi Document Interface) olarak bilinen form türüdür.Bu tür formların içinde Child form olarak adlandırılan ve normal SDI formların Child özelliğinin true yapılmasıyla oluşan formlar çalıştırılabilir. Aşağıdaki birince resimde örnek bir SDI form , ikinci resimde ise örnek bir MDI form ve bu formun içindeki Child formları görebilirsiniz.SDI form örneğiMDI form örneği

Şimdi sıra geldi formların özelliklerine. Bu özellikleri sırasıyla ele alalım.

Caption: Formun başlığına yazılacak yazıyı belirtir.Bu özelliğe formun properties penceresinden ulaşılabileceği gibi kod kullanarak da formun başlığı değiştirilebilir.Icon : Formda kullanılacak iconu belirtir. Bu icon programınıza ait bir kısayol oluşturduğunuzda gözükecek icondur aynı zamanda.BorderStyle : Formun sınırlarının belirlendiği bu özellik aşağıda belirten değerleri alabilir. 0-None:Bu değer verildiğinde form boyutlandırılamaz ,taşınamaz ve kapatılamaz. Ayrıca formun çerçevesi ,başlığı,kontrol kutusu ,min ve max düğmeleri de formda yer almayacaktır. Çalıştığında aşağıdaki şekli alır.1-FixedSingle: Bu değer verildiğinde kullanıcı formu büyültüp küçültemez ama formu taşıyabilir ve kapatabilir.Ayrıca formun boyutlarında herhangi bir değişiklik yapılamaz.2-Sizable: Varsayılan değer budur ve formun tüm özellikleri kullanılabilir.3-FixedDouble :Kullanıcı formu boyutlandıramaz ama formu taşıyabilir ve formu kapatabilir.

4-FixedToolWindow :Normal forma göre başlığı daha küçük olan ve kontrol menüsü içermeyen bir form oluşturur.Bu formun boyutları kullanıcı tarafından değiştirilemez.

5-SizableToolWindow :Yukarıdaki forma benzer terk farkı boyutları kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

MaxButton, MinButton : Formun sağ üst köşesinde bulunan ve formun büyültülüp küçültülmesi işlemleri için kullanılan düğmelerin formda bulunup bulunmamasını belirler.

ControlBox : Formun sol üst köşesinde bulunan kontrol menüsünün görünüp görünmemesini sağlar.Bu değer true veya false değerlerini alabilir.Eğer bu değer true ise kontrol menüsü görünür ve bu form Alt+F4 tuş kombinasyonu kullanılarak kapatılabilir.

Moveable : Bu özellik ile kullanıcının formu taşıyıp taşıyamayacağı belirlenir.Bu özellik true veya false değerini alabilir.Eğer bu değer true ise kullanıcı formu taşıyabilir.

ShowInTaskbar : Bu özellik formun çalışma esnasında görev çubuğunda görünüp görünmeyeceğini belirler.True yada false değerlerini alabilir.Eğer bu özellik true ise program çalıştığında form görev çubuğunda görünür.

AutoRedraw : Bu özellik ile formun üzerine başka bir form geldiğinde veya formun boyutlarıyla oynandığında formun üzerindeki yazı veya çizimlerin yenilenip yenilenmeyeceği belirlenir.Bu özellik true veya false olmak üzere iki değer alabilir. Eğer bu değer true ise formda yenileme yapılır ve formun üzerindeki yazı ve çizimler kaybolmaz.

FontTransparent : Formun üzerine Print metodu ile yazılan yazıların zemin renginin olup olmamasını belirler. Bu özellik true yada false olabilir.Eğer true ise yazıların zemin rengi olmayacaktır. False ise yazı kandı zemin rengi üzerine yazılır ve altındaki nesneyi göstermez.

WindowState : Formun ilk çalışmaya başlayacağı zaman alacağı durumu belirler.Bu özellik üç değer alabilir.

0-Normal :Normal durumda açılır.
1-Minimized imge durumunda açılır.
2-Maximized :Ekranın tamamını kaplayacak şekilde açılır.

StartupPosition : Formun yüklenmeye başlandığı zaman ekran koordinatlarının neye göre belirleneceğini belirler.bu özellik dört farklı değer alabilir.

0-Manuel :Form tasarlandığı zamanki konumda açılır.
1-CenterOwner : Child özelliği true yapılmış formların MDI formun ortasında açılmasını sağlar.
2-CenterScreen :Formun ekranın ortasında açılmasını sağlar.
3-WindowsDefault :Formun konumunu Windows belirler.

KeyPreview : Form aktifken basılan tuşlardan formun etkilenip etkilenmeyeceği bu özellik kullanılarak ayarlanılır.Bu özellik iki değer alabilir.Eğer değer true ise formda bulunan herhangi bir kontrolün üzerinde basılan tuşlar ilk önce formun KeyPress , Keydown ,KeyUp olaylarını meydana getirir.Bu değer false ise kontrolün üzerinde basılan tuşlar o kontrolün KeyPress , Keydown , KeyUp olaylarını meydana getirir.

Count : Formdaki menüler dahil kontrol sayısını belirtir. Picture : Formun üzerinde gösterilecek resmi belirtir.

MDIChild : Yukarıda bahsettiğimiz MDI formların içinde çalışabilen bir form istiyorsak bu özelliği true yapmamız gerekiyor.

CurrentX, CurrentY : Formun üzerindeki aktif pixelin yerini belirtir. Formun üzerine yazdırılacak yazılar bu noktadan başlayarak yazdırılır.

Width : Formun genişliğinin belirlendiği özellik. Heigth : Formun yüksekliğinin belirlendiği özellik.

Left : Formun ekranın ne kadar solunda olacağının belirlendiği özellik.

Top : Formun ekranın ne kadar üstünde yer olacağının belirlendiği özellik.

Font : Formlara yazılacak yazıların fontlarının belirlendiği özellik.

BackColor: Formun zemin renginin belirlendiği özellik.

ScaleMode : Formda kullanılan ölçü birimini belirtir.Varsayılan ölçü birimi Twip'dir.Kullanılabilecek ölçü birimleri ise;

1- Twip
2- Point
3- Pixel
4- Character
5- Inch
6- Millimeter
7- Centimeter

MousePointer: Form üzerindeki fare işaretçisinin şeklini belirler.

Enabled : Formların kullanılabir olup olmamasının belirlendiği özellik.Eğer bu özellik bir form için false ise o form proje içerisinde kullanılamaz.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

MDI formlar (İçinde birden çok pencere bulunan formlar)

MDI ÖZELLİKLİ FORMLAR

Visual Basic uygulamaları dahilinde aynı anda birden fazla pencereyi açık tutma imkanı vardır.Gerektiğinde aynı anda birden fazla pencereyi açık tutmaya imkan vermek için şimdiye kadar projelerde kullanılan formlardan farklı olarak MDI (Multiple Document Interface)adı verilen çoklu formlar kullanılır.Üzerinde çalıştığınız projeye MDI özellikli bir form eklemek istiyorsanız Project menüsünden Add MDI Form komutunu vermelisiniz.Bu komutu verirseniz projeye" MDIForm1 " adında MDI özellikli bir form eklenir.

MDI özellikli form projede tek başına yer alabileceği gibi çok sayıda alt form(Child)da içerebilir.Diğer taraftan bir projede yalnızca bir tek MDI özellikli form bulunabilir.Üzerinde çalıştığınız projeye MDI özellikli bir form dahil ettikten sonra Project menüsündeki Add MDI Form komutu kullanılamaz duruma gelir.Buna göre projelerde yalnızca bir mdı özellikli form bulunabilir.
Üzerinde çalıştığınız projeye MDI özellikli bir form ekledikten sonra istediğiniz sayıda alt formu başka bir deyişle Child formu projeye dahil edebilirsiniz.Ayrıca projedeki normal formların sonradan Child özellikli form olmalarını sağlayabilirsiniz.Projede MDI özellikli form yokken bu özelliğe mantıksal True değeri aktarılıp proje çalıştırılacak olunursa hata meydana gelir..

Projedeki MDI özellikli forma alt formlar dahil etmek için Project menüsünden Add Form komutu ile yeni form dahil edilip bu formun Child Form olması sağlanır veya projedeki mevcut formlara Child özelliği verilir.

Örneğin,üzerinde çalışılan projede biri normal form ve 2 adet alt formu olan bir MDI formun olması istensin.Bu durumda proje oluşturulduğu sırada projeye otomatik olarak normal bir form eklendiği için önce Project menüsündeki Add MDI F orm komutu ile projeye MDI özellikli bir form eklenir.Daha sonra alt(child)form olarak kullanılmak üzere iki adet normal form daha projeye dahil edilir.

Proje penceresinde formların ikonlarına bakarak hangi formun normal,hangisinin MDI veya alt(child)form olduğunu anlamanız mümkündür.Bu ilk formun dışında kalan formları aktif duruma getirmek için formların belleğe yüklenilmesi ve gösterilmesi gerekir.Aşağıdaki örnekteform otomatik olarak yüklenecektir.MDI özellikli formu belleğe yüklemek için formun herhangibir yordamına MDI formun yüklenmesini sağlayacak program satırının eklenmesi gerekir.

Private Sub Form_Load()
MDIForm1.sHOW
End Sub


Bu program satırı ile projenin başlangıç formu olan formun be3lleğe yüklenilmesi biter bitmez MDI özellikli form Show metodu ile belleğe yüklenip aktive edilir.Forma ait Form_Load yordamı bu şekilde düzenlenip proje çalıştırılır.
MDI FORMLARIN ÖZELLİKLERİ

Windows ve Windows uyumlu programların pencerelerine dahil edilen alt pencere veya bilgiler pencereye sığmıyorsa,pencerenin sağ kenarına otomatik olarak düşey ve yatay kaydırma çubukları eklenir.Bazen durum MDI özellikli pencereler içinde geçerlidir.MDI özellikli pencereye dahil edilen pencerelerin(childform)boyutları çalışma alanında değiştirilip,alt pencerelerden birinin pencereye sığmaması halinde,MDI özellikli formlara kaydırma çubuklarının gerektiğinde eklenmesini istemiyorsanız,Properties penceresinde MDI özellikli formun özellikleri varken ScroolBars özelliğine False değerini aktarmalısınız.

Bütün alt formlar MDI formun çalışma alanını kullanırlar.Bu nedenle onların hareketi MDI form alanı ile kısıtlıdır.Bir alt form simgeleştirildiğinde simgesi MDI form içinde görünür.MDI form simgeleştirildiğinde ise görev çubuğunda görülür.MDI formun simgeleşmesi ve tekrar açılması durumunda alt formlar eski durumunda görülürler.Bir alt form(child form)ekranı kapladığında onun Caption(başlık)bilgisi MDI formun başlığı olur.

AutoShowChildren özelliği ile alt formlar yüklendiklerinde otomatik olarak gösterilirler yada gösterilmezler.AutoShowChildren =True yada False olarak düzenlenirler.Aktif alt formun menü çubuğu varsa bu menü çubuğu MDI formun menü çubuğu olur.MDI UYGULAMALAR İÇİN MENÜ YARATMAK

MDI uygulamalarda MDI form ve child formlar için ayrı ayrı menü çubukları yaratılabilir.MDI formlar üzerinde komut düğmesi gibi kontroller kullanılmadığı için işlemler genellikle menü çubuğu aracılığıyla yapılır.Aktifleşen bir alt form eğer bir menü çubuğuna sahipse o menü MDI formun menü çubuğu haline gelir.Böylece MDI form taşıyıcılık görevinin yanısıra açılan alt formun işlemlerininde yapılmasını da sağlar.


MDI UYGULAMALARDA MENÜ KULLANIMI

MDI uygulamalarda da menü hazırlama işlemleri normal uygulamalarda olduğu gibi gerçekleştirilir.MDI uygulamamızda iki alt pencere olduğunu ve bunlara birer menü eklemek istediğimizi düşünelim.Ayrıca MDI formumuzun da bir menüsü olmasını istiyoruz.Bu durumda tasarım aşamasında yapılacak işlemler şöyledir:
- Menü hazırlanacak formu aktif hale getir.Burada önce hantgi forma menü hazırlanacağı önemli değildir.İşlem istenilen sırada gerçekleştirilebilir.Yaptığınız işlemi korumak için Save yapınız.Uygulamayı çalıştır.
- Uygulamayı çalıştırdıktan sonra görüntüye gelen penceredeki menü çubuğuna bak.Burada MDI formu için hazırladığınız menü adımlarını göreceksiniz.Ancak diğer pencerelerde herhangibir menü görüntüsü olmadığını farkedeceksiniz.Alt pencereden herhangibirini,menü hazırladığınız birini seçip aktif vhale getirin.MDI forma ait menü adımlarının kaybolduğunu,yerine bu pencere için hazırladığınız menü seçeneklerinin yerleştiğini göreceksiniz.Doğal olarak bu durum,menü adımları düzenlenmiş bir alt pencere için geçerli olacaktır.Eğer seçilip aktifleşen alt pencereye ait bir menü hazırlanmamışsa,MDI forma ait menü seçenekleri görüntülenmeye devam edecektir.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

Picturebox

Picturebox ve Image

Görüntü denetimleri resim gösterme işlemlerinde kullanılırlar. Resim denetime oranla daha az hazfıza tüketir. Image'lar içerisinde *.Bmp, *.Ico, *.Wmf, *.Jpg, ve *.Gif dosyaları görüntülenebilir.

PictureBox

Resim kutuları genellikle grafikleri (örneğin bmp, jpg, gif ) görüntülemek için kullanılır. Görüntü denetimleri ile çok benzerdirler. Aralarında çok az farklılık vardır. Eğer sadece bir resim göstermek isteniyorsa görüntü kutusu daha iyi bir seçimdir. Graifiği form üzerinde taşımayı düşünüyorsak resim kutuları daha esnektir. Resim kutuları içerisine çizim yapabiliriz. PictureBox Nesnesi : PictureBox nesnesi program içerisinde resimsel veya grafiksel konumların yer almasını sağlar. Örneğin; kişi, adı ve soyadını girdikten sonra resmini programını eklemek ister ise bu nesnenin kullanılması gerekir. En azından bu nesne ile ihtiyacını görür


AutoSize
Resim kutusuna bir resim yerleştirildiğinde normal boyutlarda gösterilir. Eğer resim, resim kutusundan büyük ise resim kırpılır. Bu özelliğin değerini True yaparsak resim kutusu boyutlarını grafiğe uyacak şekilde ayarlamasını sağlar.
Picture
Resim kutusu içerisinde gösterilen resim bu özellikle belirlenir. Hem tasarım modunda hemde çalışma modunda kullanılabilir.
Image
Bu özellik sadece çalışma modunda kullanılabilir. Resim kutusu içerisinde gösterilen resmi başka bir Resim kutusu içerisine kopyalarken kullanılabilir.

Picture2.Picture=Piture1.Image
LoadPicture

Bu metot çalışma kipinde resim kutusuna resim yükletmek için kullanılır.
Picture1.Picture=LoadPicture(dosya adı) ‘Bu kod dosya adı verilen resmi görüntüler
Picture1.Picture=LoadPicture( ) ‘Bu kod ise resim kutusu içerisini boşaltır.
Picture
Bu özelliği araçılığı ile resim eklenebilir.
Stretch
Bu özellik False ise resmin boyutlarını alır. Eğer özellik True olursa resim denetimin boyutlarına ayak uydurur.

Picture1.appearance : Picture Nesnesinin 3D veya normal çerçeve görünüşünde olmasını ayarlar.
Picture1.borderstyle : Bu değer Picture nesnesinin çerçeve çizgilerini gösterir ve gizle
Picture1.picture : Picture nesnesi içerisindeki reisimin ne olacağını ayarlar
Picture1.autoredraw : Picture nesnesinin taşıma esnasında ve form yenilendiğinde otomatik yenilenip yenilenmeyeceğini yarlar. Eğer picture nesnesi içerisindeki resminiz bazı durumlarda bozuk görünüyorsa bu değeri değiştirmeniz gerekir.

PİCTUREBOX KAYNAK: http://www.ceturk.com/dersoku.asp
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

#8
Label (Etiket nesnesi)

VISUAL BASIC --- LABEL KONTROL
Label kullanıcının direk kontrol edemeyeceği bilgiyi gösterir.Bu genellikle diğer kontrollere başlıklar sağlamak üzere kullanılır veya bazı bilgisayar işlemlerinin sonuçlarını göstermek üzere kullanılır. Label kontrolü araç kutusu içerisinden seçilir


Bir label yaratmak için label kontrol, visual basic komponentleri menüsünden seçilmelidir.

ÖZELLİKLER:

Name: Label'ı tanımlamak üzere verilen isim.Etiket isimleri için kullanılan ve üç harften oluşan örnek lbl dir.

Caption: Metin ve etiket içinde görünür.

BackColor: Etiket'in artalan(geri plan) rengini düzenler

BorderStyle: Label sınırlarının tipini düzenler.

Alignment: Caption metninin sola yaslı,sağa yaslı veya ortada olmasını belirleyen özelliktir(Hizalama).

Font: Caption metninin stil,boyut ve tipini düzenler.

ForeColor: Caption metninin rengini düzenler

Left: Formun sol kenarından,etiketin sol kenarına kadar olan uzaklık.

Top: Formun üst noktasından etiketin üst noktasına kadar olan uzaklık.

Width: Twip birimi ile etiketin gelişliği.

Height: Twip birimi ile etiketin yüksekliği.

Visible: Çalışır modda etiketin form üzerinde görünüp görünmemesini belirler.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

Frame (Çerçeve nesnesi)

Frame Control For Visual Basic 6.0

Visual basic 6.0 frame kontrol tek başına değil, diğer kontrolleri gruplamak için kullanılır.
Kontrolleri groupBox kontrol ile gruplamanın birçok avantajı vardır.
Frame OptionButton ( Seçenek düğmesi ) kontrollerini gruplamak için kullanılır. Ayrıca Frame, kontrolleri sadece bazı şartlarda gösterilmesi gereken kontrolleri de bir arada tutarak bunların kolayca gizlenip/gösterilmesini sağlarlar

Option1.Value = True şeklinde yazılır.


Forumda belli kategorideki anlamca bütünlük gösteren nesneleri bunun üzerine yerleştirebilirsiniz. Caption özelliği ile Frame1 yazısını değiştirebilirsiniz. Bu arada form üzerindeki nesneleri kutunun üstüne alacaksanız mutlaka kopyala-yapıştır yöntemini kullanın. Bize sağladığı kolaylık bu nesneleri sadece Frame ile taşıyabilmemizdir.. (Yani kutuyu taşırsak kutu içindeki nesnelerde taşınacaktır..)

Özellikle birkaç kontrolü birden görünür veya görünmez yapmak için hepsinin Visable özelliğini tek tek değiştirmek yerine çerçevenin Visable özelliği değiştirilerek çerçeve içindeki tüm kontroller aynı anda görünmez yapılabilir. Aynı durum taşıma için de geçerlidir her birini tek tek taşımak yerine, çerçeve taşınır. Çerçevelerin buna benzer birçok faydaları vardır. Özellikle OptionButton'ların kullanılmasında çerçeve kullanmak zorunlu hale gelebilir.

Form üzerine yerleştirilmiş bir kontrolü taşıyarak bir Frame kontrolü üzerine getirmekle o kontrol gruplanmış olmaz. Frame kontrolü içerisine bir kontrol yerleştirirken önce Frame kutusunu seçin.Eğer zaten form üzerine yerleştirilmiş bulunan kontrolleri Frame kontrolü içine almak istiyorsanız o zaman form üzerindeki kontrolleri kesin (cut) ve Frame kontrolünü seçtikten sonra buraya yapıştırın (paste).Frame Properties

Appearance Flatstyle Görünüş
BackColor Arka Plan Rengi
Borderstyle Tablo sitili
Caption Metin
ClipControls Yeni yürütme kullanıcı için grafik
Font Metin tipi seçmek için kullanılır
Font size Yazı büyüklüğü
Height Yükseklik
İndex Kullanıcı için kontrol sağlar
MauseIcon Özel mause pointeri kurmak
MausePointer İmleç
Parent Yöntem metodu
TolTipText Bileşen
Top Üst anlamına gelir.Nesnenim marj ayarlarında kullanılabilir.
Width Genişlik anlamına gelir.Nesneye genişlik vermek için kullanılır.Frame Methods

Drag Sürükleme
Move Hareket ettirme
OLEDrag
Show Whats This
ZOrder
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

#10
Checkbox (Kontrol Kutusu)

KONTROL KUTUSU (CHECKBOX)


Kontrol kutusu, açma ya da kapama gibi ya da seçme ve iptal gibi ikili bir kontrole ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılır. Kullanıcı , belirtilen seçeneği seçerse, kutu içinde bir işaret sembolü görüntülenir. Kullanıcıya Evet/Hayır gibi seçenekler vermek için kullanılır.
Properties (Özellik)

Aligment :

O değeri için Check işareti solda,1 değeri için işaret sağdadır.

Value :

İkisi kullanıcı tarafından değiştirilebilen üç değer almaktadır.
0 değeri için Checkbox işaretsiz
1 değeri için Checkbox işaretli
2 değeri için Checkbox belirsiz olarak karşımıza çıkar.

İlk iki değer kullanıcı tarafından kontrol tıklanarak değiştirilebilir.Üçüncü değer ise belirsizlik durumunu gösterir ve program tarafından bu durum aktif hale getirilebilir.Belirsizlik Value özelliğinin 2 olması ile ilgili değildir.Sadece o kontrolün ifade ettiği değerin belirsiz olduğunu gösterir.Örneğin;Checkbox'ın bir metnin kalın olup olmadığını temsil ettiğini düşünürsek metnin tamamı kalın ise işaretli,tamamı kalın değil ise işaretsiz ve bir kısmı kalın bir kısmı kalın değilse belirsiz olması gerekir.

Events (olay) :

Click Olayı : Kullanıcı tarafından CheckBox nesnesinin seçilme durumunun değiştirilmesiyle gerçekleşir.

Örneğin : Yapılan satışa %10 veya %15 KDV'nin dahil edilip edilmeyeceğini Checkbox kontrolü kullanarak gerçekleştirelim.

Private Sub Check1_Click()
Text3.Text = Val(Text2)+(Val(Text2)*10)/100
End Sub
Private Sub Check2_Click()
Text3.Text = Val(Text2)+(Val(Text2)*15)/100
End Sub

Onay Kutusunun Özellikleri

Aşağıdaki onay kutusu denetiminin özelliklerini içeriyor.
Alignment: Nesne içerisindeki yazının sola,sağa veya ortaya yazılmasını sağlar.
Appeance : Form üzerinde yerleştirilmiş kontrol nesnelerinin 3 boyutlu görünmesini sağlar.
Backcolor : Form penceresinin zemin rengini belirtmek istenildiğinde kullanılır.
Caption : Caption özelliği ile form başlığı değiştirilir.
Container : Yer belirleme.
DataChanged : Veri değişimi
DataField : Veri alanı
DataFormat : Veri formatı
DataMember : Veri üyesi
DataSource : Veri kaynağı
DownPicture : Komut düğmesine basılı iken gösterilecek resmi belirtmemizi sağlar.
DisablePicture : Özelliği ile belirlenen resim pozitif iken gösterilecek resim.
DragIcon : Nesneyi Mouse ile taşırken alacağı şekli belirten ikondur.
DragMode : Sürükle ve bırak işleminin el ile mi yoksa otomatik olarak mı yapılacağını ayarlar.
Enabled : True özelliği ile form ile ilgili bütün özelliklere duyarlılık sağlar.False ile program run edildiğinde hiçbir özellik aktif halde olmaz.
Font : Form üzerinde yazı tipi değiştirilebilir.
FontBold : True ise nesne için kullanılan yazıyı koyu yapar.
FontItalic : True ise nesne için kullanılan yazıyı eğik yapar.
FontName : Nesne için kullanılan yazının fontunu belirler.
FontSize : Nesne için kullanılan yazının puntosunu belirler.
FontStrikethru : True ise nesne için kullanılan yazının ortasını çizer.
FontUnderline : True ise nesne için kullanılan yazının altını çizer.
ForeColor : Form'un ön plan rengini belirler.
Height : Form'un yüksekliğini arttırır ve azaltır.
HelpContext ID : Kontrolle ilgili yardım dosyasındaki konu numarası bu özellik ile belirlenir.
HideSelection : Bilgiyi seçip saklamak.
H Wind : Nesneye referans gösteren handle'ı içerir.
Index : Parçalara bölünmüş resmin hangi parçalara bölüneceğini gösterir.
Left : Formun sol kenar ile ekran arasındaki mesafeyi belirler.
MaskColor : Renk maskesi
MousePointer : Programın çalışması esnasında Mouse göstergesinin şeklinin değişmesini sağlar.16 seçenek vardır.
MouseIcon : Mouse pointer'de ayarlanan 16 Mouse göstergesi halinde hazır olan değer Mouse ikonlarını değiştirir
Name : Yazılacak kod için formun adını değiştirmemizi sağlar.
OleDragMode : Taşıma işleminin nasıl yapılacağını belirler.
Parent : Nesnenin hangi nesne üzerinde bulunduğunu veya hangi nesneye bağlı olduğunu gösterir.
Picture : Kullanılacak resim dosyası.
TabIndex : Nesnenin tab tuşu değişimlerinde kaçıncı sırada olduğunu belirler.
TabStop : Nesnenin tab tuşu sektirmelerine dahil olup olmadığını belirtir.
ToolTipText : Bir nesnenin üzerinde Mouse ile bekleyince çıkan sarı zeminli yazının ne olacağını belirler.
Top : Formun üst kenarları ile ekran arasındaki mesafeyi belirler.
Value : Nesneye ait seçili veri tipi ile ilgili değeri içerir.
Visible : Formun çalışma esnasında ekranda görünüp görünmemesini sağladığımız True/False'den oluşan bölümdür.
Width : Nesnenin genişliğini sağlar.

Checkbox Olayları
Click : Nesne üzerine fare ile tıklamak.
DragDrop : Sürükle ve bırak işleminin tamamlanmasıyla ortaya çıkan olaydır.
DragOver : Sürükle ve bırak devam ederken ortaya çıkar.
GotFocus: Nesnenin kullanıcı tarafından seçilmesi yada etkin hale dönüştürülmesidir.
KeyDown : Bir tuşa basılması
KeyPress : Bir tuşa basılıp çekilmesi
KeyUp : Basılı olan bir tuşun bırakılması
LastFocus : Got focusun tersi yani,nesnenin pozitif duruma geçmesi
MouseDown : Fare düğmesine basılması
MouseMove : Farenin nesne üzerinde gezinmesi
MouseUp : Basılı olan fare düğmesinin bırakılması
OleCompleteDrag : Drag drop işlemi tamamlandığında veya iptal edildiğinde bu olay meydana gelir.
OleDragDrop : Ole drop mode özelliğine manual verilmişse bırakma işlemi gerçekleştiğinde bu olay meydana gelir.
OleDragOver : Ole drop mode özelliğine manual verilmişse sürükleme işlemi gerçekleştirilirken bu olay meydana gelir.
OleGiveFeedBack : Bu olay ole kaynağının sürükle ve bırak işlemi esnasında fare şeklinin değişmesi gerektiği durumlarda meydana gelir.
OleStartDrag : Sürükleme işlemi başladığında bu olay meydana gelir.

CheckBox - Yöntemler

Drag : Sürükle ve bırak işleminin başlamasını,bitmesini yada iptal edilmesini sağlar.
Move : Herhangi bir nesnenin ekran üzerine taşınmasını sağlar.
Refresh : Nesnenin hem içerik hem de görünüş açısından güncelleşmesini sağlar.
SetFocus : Nesnenin etkin konum özelliğine sahip olmasını sağlar.

Seçenek düğmeleri gibi,onay kutusu denetiminin yöntemleri de bu denetimin işlemesi için önemsizdir.Onay kutusu denetiminin işlevini test etmek isterseniz
Controls uygulamasına başlatarak Checkbox düğmesine tıklayın.Checkbox Example iletişim kutusunun üst taraftaki metin kutusunu kullanan iki onay kutusu vardır.
Bold onay kutusunun işaretlenmesi kutu içindeki metni kalın kipe italik kutusu da yatık kipe geçirir.Aşağıdaki yordamda bu metin kutusunun FontBold özelliğinin değerinin Click() olayında nasıl değiştirildiğini görebilirsiniz.

Private Sub ChkBold_Click()
'The Click Event Occurs When The Checkbox Changes State.
'Value Properti Indicates The New State Of The Checkbox,
If ChkBold.Value = 1 Then ' If Checked.
TxtDisplay.FontBold = True
Else ' If Not Checked.
TxtDisplay.FontBold = False
End If
End Sub.

Checkbox:
• Appearance: Checkbox tik koyulan şekilde mi yoksa buton halinde mi olsun?
• Checked: Program çalıştırıldığında seçili mi başlasın?
• CheckState: Checkbox'ın durumunu belirtebiliyorsunuz. Tikli, tiksiz ya da gizli...
• RightToLeft: Check kutusu sağda mı olsun?
• ThreeState: Boşluğa her tıkladığımızda tikli, tiksiz ya da gizli olsun mu?
Checkedlistbox:
CheckedListBox, listbox ile checkbox'ın birleşiminden oluşmuştur.
• CheckOnClick: O boşluğa tıklamadan, o yazının üzerine tıklandığında da seçilmesini sağlıyor.
• HorizontalScrollBar: Yazılar çok uzun ise okumak için sağa çekmek amacıyla scrollbar koyar.
• Items: İşte en önemli seçenek bence. Buradan maddeleri yazıyoruz.
• Sorted: İçeriğine yazdığınız tüm maddeleri(items) alfabetik olarak sıraya dizer.

ONAY KUTUSU DENETİMLERİNİ DENEYELİM

Onay kutusunun her üç durumunda da nasıl çalıştığını görmek için bu örneği deneyin.

1. File →New Project → Standard EXE komutunu vererek yeni bir proje açın,
2. Properties penceresinde form1'in name özelliğinin değerine FrmMain yapın.
3. Bu form'a bir onay kutusu denetimi ekleyin.Bunun Name özelliğinin değerine ChkOptions,Caption özelliğinin değerini de herhangi bir isim yazın.
4. ChkOptions'ı çift tıklayarak Code penceresini açın.Ve açılır listelerinden (General) (Declarations)seçeneklerini işaretleyin.Aşağıdaki kodu ekleyin.

Public PeanutButter As Boolean
Public Jelly As Boolean

5. Aşağıdaki kodu ChkOptions'ın MouseUp olayına ekleyin.
Private Sub ChkOptions_MouseUp(Button As Integer' Shift As
Integer,X As Single, Y As Single)
FrmOptions.Show VbModal
If PeanutButter And Jelly Then
ChkOptions.Value = 1
Exit Sub
End If
If PeanutButter Or Jelly Then
ChkOptions.Value = 2
Exit Sub
End If
If Not PeanutButter And Not Jelly Then
ChkOptions.Value=0
Exit Sub
End If
End Sub

6. Project Explorer'ı sağ tıklayarak açılan mönüden ADD →form komutunu verin.ADD form iletişim kutusunda form seçeneğini işaretleyin.
7. Properties penceresinde bu yeni formun Name özelliğinin değerini FrmOptions yapın.Caption özelliğinin değerini PeanutButter yapın.
8. FormOptions'a bir onay kutusu denetimi ekleyin.Bunun Name özelliğinin değerini ChkPeanutButter,Caption özelliğinin değerini PeanutButter yapın.
9. Bir onay kutusu denetimi daha ekleyin.Bunun Nane özelliğinin değerini ChkJelly,Caption özelliğinin değerini Jelly yapın.
10. FormOptions'ı çift tıklayarak Code penceresini açın.Formun Load() olayına.Aşağıdaki kodu ekleyin.

Private Sub Form_Load()
If frmMain.PeanutButter Then
ChkPeanutButter.Value = 1
Else
ChkPeanutButter.Value = 0
End If
If frmmain.Jelly Then
ChkJelly.Value=1
Else
ChkJelly.Value=0
End If
End Sub

11. Aşağıdaki kodu ChkPeanutButter'ın Click()olayına ekleyin:
Private Sub ChkPeanutButter_Click()
If ChkPeanutButter.Value=1 Then
FrmMain.PeanutButter =True
Else
Frmmain.PeanutButter=False
End If
End Sub

12. Aşağıdaki kodu ChkJelly'nin Click()olayına ekleyin:
Private Sub ChkJelly_Click()
If. ChkJelly.Value=1 Then
FrmMain. Chkjelly=True
else
FrmMain. Chkjelly=False
End If
End Sub
13. Run→Start komutunu vererek uygulamanızı çalıştırın.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

Listbox (Liste Kutusu)

Listbox Nesneleri

Birçok elemanı liste biçiminde göstermek için kullanılır

ListBox : Arayüz içinde basit anlamda (tek sütun) listeleri görüntülemekte kullanılan nesnelerdir. ListBox nesnesi içindeki liste elemanları ekrana sığmayacak kadar fazlaysa ListBox nesnesinin sağ tarafında düşey bir kaydırma çubuğu belirir ve bu sayede listenin bütün elemanları görüntülenebilir. Kullanıcı ListBox nesnesindeki bir elemanı seçebileceği gibi duruma göre birden fazla elemanı seçmesi de istenebirilir. ListBox nesnesinin en önemli metodları ve özellikleri aşağıda listelenmiştir. Ayrıca liste elemanlarının görünmeyen bir değerleri vardır. Görünen değer bir String değerdir fakat görünmeyen değer bir Long değerdir.

Özellikleri
ListIndex : Tek seçimli modda seçili olan liste elemanının, çoklu seçim modunda en son seçilen liste elemanının index numarasını saklar. Türü Integer'dır. 1. Liste elemanının ListIndex değeri 0'dır. n. elemanın ListIndex değeri n-1 dir.
ListCount : Liste elemanlarının sayısını verir. Türü Integer'dır.
Text : Seçili Liste elemanın görünen liste değerini verir ve değiştirir. Türü String'dir.
ItemData([ListIndex]) : ListIndex değeri ile belirtilen liste elemanının görünmeyen değerini verir ve değiştirir. Türü Long'dur.
Selected([ListIndex]) : ListIndex değeri ile belirtilen liste elemanın seçli olup olmadığını belirtir ve atar. Türü Boolean'dır.
Sorted : Liste elemanlarının görünen değerlerine göre sıralanıp sıralanmayacağını belirtildiği özelliktir. Türü Boolean'dır.
List([ListIndex]) : ListIndex değeri ile belirtilen liste elemanının görünen değerini verir ve değiştirir.
MultiSelect : Kullanıcının liste içinde birden fazla kayıt seçip seçemeyeceğini belirtildiği özelliktir. Türü Integer'dır.Metodları
Clear : Liste içindeki bütün elemanları silen metoddur.
ListBox1.Clear
AddItem [Görünen Değer] : Görünen değeri parametre olarak alan bu metod ile listeye eleman eklenir.
ListBox1.AddItem "Visual Basic"
Refresh : Listenin ekran görüntüsünü güncelleyen metoddur.
ListBox1.Refresh
RemoveItem([ListIndex]) : ListIndex ile belirtilen liste elemanını listeden siler.
ListBox1.Remove(0)
ListBox'a veri ekleme prosedürü

Öncelikle yeni bir proje açın ve 1 adet commandbuton, 1 adet textbox ve 1 adet listbox ekleyin. Aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

Private Sub Command1_Click()
If EkleListBox(Text1, List1) = True Then
Call MsgBox("Veri eklendi.", vbOKOnly, "Cheet@H")
Else
Call MsgBox("Veri daha önceden eklenmiş!", vbCritical, "Cheet@H")
End If
End Sub

Public Function EkleListBox(ByVal Veri As String, ByVal Obje As Object) As Boolean
Dim Yi&
Veri = Trim(Veri)
For Yi = 1 To Obje.ListCount
If Veri = Obje.List(Yi - 1) Then
EkleListBox = False
Exit Function
End If
Next
Obje.AddItem Veri
EkleListBox = True
End Function


'EkleListBox' Fonksiyonun açıklaması: Fonksiyona iki değer yollanıp boolean bir değer ya 'True' ya da 'False' döndürmesi bekleniyor. Veri değeri listbox objesine eklenmek istenen değeri Obje ise eklenecek listbox (bu comboboxta olabilir) ismini simgeliyor. Eğer 'Veri' değeri objede var ise fonksiyona false atanıp çıkılıyor. Listbox ta tüm değerlere bakılıp veri değeri bulunamadı ise fonksiyona true değeri atanıp listbox a o değer ekleniyor.

Listbox'a bir text dosyasi içerigi nasıl yüklenir?

Private Sub Command1_Click()
Dim BulunanKelimeler As String
Open "C:\test.txt" For Input As #1
List1.Clear
While Not EOF(1)
Input #1, StringHold
List1.AddItem BulunanKelimeler
Wend
Close #1
End Sub

Listbox'a aralıklı (tab) öğeler ekleyin
Listbox'ın TabWidth özelliğini 100 olarak girin. Bu aradaki boşluğu belirtir. Daha Sonra eklemek istediğiniz öğeler arasına ^I (Tab karakteri) koyarak öğeleri ekleyin.
Listbox1.Items.Add ('Bir'^I'İki'^I'Üç');

CHECKEDLISTBOX:
CheckedListBox, listbox ile checkboxın birleşiminden oluşmuştur.

• CheckOnClick: Oboşluğa tıklamadan, o yazının üzerine tıklandığında da seçilmesini sağlıyor.
• HorizontalScrollBar: Yazılar çok uzun ise okumak için sağa çekmek amacıyla scrollbar koyar.
• Items: İşte en önemli seçenek bence. Buradan maddeleri yazıyoruz.
• Sorted: İçeriğine yazdığınız tüm maddeleri(items) alfabetik olarak sıraya dizer.
LİSTBOX:
• Items: Buradan maddeleri yazıyoruz.
• SelectionMode: Birden fazla seçime izin vermeye yarıyor.


Appeance
BackColor
CausesValidation
Columns
Container
DataChanged
DataField
DataFormat
DataMember
DataSource
DragIcon
DragMode
Enabled Font
FontBold
FontItalıc
FontName
FontSize
FontStrikethru
FontUnderline
ForeColor
Height
HelpContextID
HideSelection
HWnd
Index
IntegralHeight ItemData
Left
List
ListCount
ListIndex
ListItem
MouseIcon
MousePointer
MultiSelect
Name
NewIndex
OleDragMode
Parent
RightToLeft SelCount
Selected
Sorted
Style
TabIndex
TabStop
Tag
Text
ToolTipText
Top
TopIndex
Visible
WhatsThisHelpID
Width
ListBox - Özellikler
Columns : Sütun sayısı ( 0 - 1 sütün, 1 - 2 sütun )
IntegralHeight : ListBox boyutun font büyüklüğüne göre
ayarlanması
List : Dizi değişken. ListBox'da yer alan
elemanlar
ListCount : ListBox'daki elemansayısı
ListIndex : Seçili elemanın sıra numarası
ListItem : Listede seçili olan elemanın sırası (-1 0
İlk eleman seçili)Seçim yok,
MultiSelect : Aynı anda birden fazla seçim yapılıp
yapılamayacağı
SelCount : Seçili eleman sayısı
Selected : Seçilmesi istenen eleman
Sorted : ListBox içerisinde sıralama yapılıp
yapılmayacağı
Style : ListBox'un stili


ListBox - Olaylar


Click
DblClick
DragDrop
DragOver
GotFocus ItemCheck KeyDown
KeyPress
LostFocus
MouseDown MouseMove
MouseUp
OleCompleteDrag
OleDragDrop
OleDragOver OleGiveFeedBack
OleSetData
OleStartDrag
Scroll
Validate

ListBox - Yöntemler

AddItem
Clear
Drag Move
NewIndex
Refresh RemoveItem
SetFocus
ShowWhatsThis TopIndex
ZOrder

AddItem : Listeye ekleme
Clear : Listenin tamamının silme
NewIndex : Listeye eklenen son elemanın indeks
numarası
RemoveItem : Listeden silme
TopIndex : Görülen en üstteki elemanın indeks
numarası


Text Dosya İçeriğini ListBox'a Eklemek

Private Sub Command1_Click()
Dim Eklenecek As String
Open "c:\sil.txt" For Input As #1
List1.Clear
While Not EOF(1)
Input #1, Eklenecek
List1.AddItem Eklenecek
Wend
List1.Refresh
Close #1
End Sub

TextBox İçeriğini ListBox'a Eklemek

(General)(Declaration)
Option Explicit
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, _
lParam As Any) As Long
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
(hpvDest As Any, hpvSource As Any, ByVal cbCopy As Long)
Const EM_GETLINECOUNT = &HBA
Const EM_GETLINE = &HC4

Private Sub Command1_Click()
Dim lCount As Long, l As Long, i As Integer, k As Long, a$
lCount = SendMessage(Text1.hwnd, EM_GETLINECOUNT, 0, ByVal 0)
If lCount = 0 Then Exit Sub
ReDim aLines(1 To lCount) As String
i = 512
a$ = Space$(512)
List1.Clear
For l = 0 To lCount - 1
Call CopyMemory(ByVal a$, i, 2)
k = SendMessage(Text1.hwnd, EM_GETLINE, l, ByVal a$)
aLines(l + 1) = Left$(a$, k)
List1.AddItem aLines(l + 1)
Next End Sub
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

Scrollbar (Kaydırma Çubuğu)

Scrollbar Denetimi

Bu denetim, kullanıcının yatay veya dikey olarak bir uygulama veya denetim içinde hareket etmesini sağlayarak birçok seçenekten veya çok miktarda bilgiden oluşan bir grup içinde kolayca gezinmesini kolaylaştırır. Bir Scrollbar denetimi aynı zamanda mevcut durumun analog olarak sunumunu sağlar.
Sözdizimi

HScrollBar
VScrollBar

Scrollbar denetimi aşağıdaki özellikleri destekler.

• Container
• Parent
• Enabled
• SmallChange
• Height
• TabIndex
• HWnd
• TabStop
• LargeChange
• Tag
• Left
• Top
• Max
• Value
• Min
• Visible
• Name
• Width

Scrollbar denetimi aşağıdaki yöntemleri destekler:

• Move
• Refresh
•SetFocus
• ZOrder

Scrollbar denetimi aşağıdaki olayları destekler:

• Change
• GotFocus
• KeyDown
• KeyPress
• KeyUp
• LostFocus
• Scroll

Açıklamalar

Bir scroll çubuğunu hız ya da miktarın bir göstergesi veya bir girdi aygıtı gibi kullanabilirsiniz. Örneğin, bir bilgisayar oyununun sesini kontrol etmek veya zamanlı bir işlemde geçen zamanı görmek gibi.
Scroll çubuğu kontrolleri, bazen "baş parmak" olarak adlandırılan, bir scroll kutusunun bir scroll çubuğu üzerindeki hareketini izlemek için Scroll ve Change olaylarını kullanır. Scroll olayını kullanmakla, sürüklenirken scroll çubuğu değerine erişim sağlanır. Kullanıcı scroll kutusunu bıraktığında veya scroll çubuğunu ya da scroll oklarını seçtiğinde Change olayı meydana gelir.

Value özelliği (default değeri 0 dır), scroll çubuğundaki scroll kutusunun konumuna karşılık gelen bir tam sayı değeridir. Scroll kutusu pozisyonu minimum değerde iken, en sol konuma (yatay scroll çubukları için) veya en üst konuma (dikey scroll çubukları için) hareket eder. Scroll kutusu en yüksek değerde iken, scroll kutusu en sağ veya en alt konuma hareket edecektir. Aynı şekilde dizinin alt ve üstü arasında tam ortada bulunan bir değer scroll kutusunu scroll çubuğunun ortasına yerleştirecektir.
Scroll çubuğunu miktar veya hız göstergesi ya da bir girdi aygıtı olarak kullanmak için, kontrol için uygun limitlere ayarlama amacıyla Max ve Min özelliklerini kullanınız. Scroll çubuğunun bilgileri azalan sırada göstermesini isterseniz, Min değeri Max değerinden daha büyük olabilir.
Bir scroll çubuğunda bildirilmesini istediğiniz değişim miktarını belirlemek için, scroll çubuğu içindeki alanı seçmek için LargeChange özelliğini, scroll çubuğunun uçlarındaki okları seçmek için SmallChange özelliğini kullanınız. Scroll çubuğunun Value özelliği, LargeChange ve SmallChange özellikleri için ayarlanmış değerlerle artar veya azalır. Yürütme sırasında Value değerini 0 ile 32,767 arasında ayarlayarak scroll çubuğunu konumlayabilirsiniz.


Özellikler:

Container
Bu özellik bir Form objesi üzerinde bir kontrol konteynırını seçer ve ayarlar.
Sözdizimi
object.Container [= container]
Enabled
Bu özellik bir form veya bir kontrolün kullanıcının yarattığı bir olaya yanıt verip veremeyeceğini saptayan bir değeri başa alır ve ayarlar.
Sözdizimi
object.Enabled [= Boolean]
Height
Bu özellik kontrollerin yüksekliğini seçer ve ayarlar.
Sözdizimi
object.Height [= number]
HWnd
Bu özellik bir form veya bir kontrolün elle kontrolünü sağlar.
Sözdizimi
object.HWnd
LargeChange
LargeChange özelliği, kullanıcı scroll kutusu ile scroll oku arasındaki bir alana tıkladığında, bir Scroll çubuğu kontrolündeki Value özelliği ayarındaki değişim miktarını seçer ve ayarlar.
Sözdizimi
object.LargeChange [= number]
Left Property
Bu özellik, bir objenin iç sol kenarı ile konteynırının sol kenarı arasındaki mesafeyi seçer ve ayarlar.
Sözdizimi
object.Left [= value]
Max
Bu özellik Font Common Dialog diyalog kutusunun Size listesi kutusunda ekrana gelen en büyük yazı karakterini seçer ve ayarlar. Max özelliği aynı zamanda, scroll kutusu en alt veya en sağ konumda iken, scroll çubuğu konumunun azami Value özelliği ayarını seçer ve ayarlar.
Sözdizimi
object.Max [= value]
Min
Bu özellik Font Common Dialog diyalog kutusunun Size listesi kutusunda ekrana gelen en küçük yazı karakterini seçer ve ayarlar. Min özelliği aynı zamanda, scroll kutusu en üst veya en sol konumda iken, scroll çubuğu konumunun en düşük Value özelliği ayarını seçer ve ayarlar.
Sözdizimi
object.Min [= value]
Name
Bu özellik bir form veya bir kontrolü tanımlamak için kodda kullanılan ismi seçer ve bir yazı karakteri objesini seçer ve ayarlar.
Sözdizimi
object.Name
Parent
Bu özellik içinde bir kontrol bulunan formu, objeyi veya koleksiyonu seçer.
Sözdizimi
object.Parent
SmallChange
Bu özellik kullanıcı bir scroll oku seçtiğinde, scroll çubuğu denetimindeki Value özelliği ayarındaki değişim miktarını seçer ve ayarlar.

Sözdizimi
object.SmallChange [= number]
TabIndex
Bu özellik tekrarların ve ayarların sıralı objelerin etiketleri sayesinde bağlı oldukları aile formuna katılmaları sağlanır.
Sözdizimi
object.TabIndex [= index]
TabStop
Bu özellik bir kullanıcının bir objeye odaklanmak için TAB tuşunu kullanıp kullanamayacağını gösteren bir değeri başa alır ve ayarlar.
Sözdizimi
object.TabStop [= Boolean]
Top
Bu özellik bir objenin iç üst kenarı ile konteynırının üst kenarı arasındaki mesafeyi geri alır ve ayarlar.
Sözdizimi
object.Top [= value]
Value
Bu özellik bir kontolün durumunu gösteren bir değeri geri alır ve ayarlar.
Sözdizimi
object.Value [= value]
Visible
Bu özellik bir objenin görünür mü yoksa gizli mi olduğunu belirten bir değeri geri alır ve ayarlar.
Sözdizimi
object.Visible [= Boolean]
Width
Bu özellik bir kontrol veya Formun genişliğini geri almak veya ayarlamak için bir kontrol konteynırının scala birimlerini kullanır.
Sözdizimi
object.Width [= number]
Methods
Move
Bu yöntem bir Form objesini veya kontrolü hareket ettirir.
Sözdizimi
object.Move left, [top], [width], [height]
Refresh
Bu yöntem bir Form objesinin veya kontrolün komple tekrar boyanmasını sağlar.
Sözdizimi
object.Refresh
SetFocus
Bu yöntem odak noktasını belirlenmiş bir kontrol veya forma hareket ettirir.
Sözdizimi
object.SetFocus
ZOrder
Bu yöntem zorder'ın önüne veya arkasına belli bir Form veya kontrol yerleştirir.
Sözdizimi
object.ZOrder position
Events
Change
Bu olay sizin ya da kullanıcının bir kontrolün özelliklerini değiştirdiğinde meydana gelir.
Sözdizimi
Private Sub intrinsic_Change( )
GotFocus
Bu olay bir objeye odaklanıldığında meydana gelir.
Sözdizimi
Private Sub object_GotFocus( )
KeyDown
Bu olay kullanıcı bir objeye odaklanıldığı zaman bir tuşa bastığında meydana gelir.
Sözdizimi
Private Sub object_KeyDown(keycode, shift)
KeyPress
Bu olay kullanıcı bir ANSI tuşuna basıp bıraktığında meydana gelir.
Sözdizimi
Private Sub object_KeyPress(keyascii)
KeyUp
Bu olay bir kullanıcı bir objeye odaklanıldığı zaman bir tuşu bıraktığında meydana gelir.
Sözdizimi
Private Sub object_KeyUp(keycode, shift)
LostFocus
Bu olay, bir kullanıcı bir eylem başlattığında veya SetFocus yöntemi kullanarak koddaki odağı değiştirdiğinizde bir obje odaklanmayı kaybettiğinde meydana gelir.
Sözdizimi
Private Sub object_LostFocus( )
Scroll (Intrinsic)
Bu olay bir kontrol üzerinde tekrar konumlandığınızda veya yatay ya da dikey olarak scroll kutusunu hareket ettirdiğinizde meydana gelir.
Sözdizimi
Private Sub control_Scroll( )
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

#13
Timer (Zamanlayıcı)

TIMER NESNESİ

Timer(Zamanlayıcı)

Zaman saatidir.Zamanın takip edilmesini sağlar,zamanlayıcı denetimidir ve çalışma kipinde görülmezler.Programda zamana bağlı işlemler yapılabilmesini sağlayan bileşendir.Timer nesnesi,kullanıcının göremeyeceği fakat belirtilen zaman aralıklarında istenilen görevleri yerine getiren bir nesnedir.
Bu nesneyi örneğin,saat yapımında kullanabiliriz.Nesneden saat yapmasını bekleyemeyiz.Sadece 1 saniye zaman birimini bu nesne sayesinde kullanabiliriz.
Eğer işlerin zamana göre yapılmasını istiyorsak timer nesnesini kullanırız.Özellikler kısmındaki invertal ile kaç milisaniyede bir işlevin tekrar edileceğini ayarlayabiliriz.Uygulamanın çalışması esnasında,zamana bağlı olarak belirli aralıklarla,belirli eylemlerin gerçekleşmesini denetlemek için kullanılır.

Timer1.Interval = 1000 ' 1 saniyede 1 işlem yapılır
Timer1.Interval = 500 ' 0,5 saniyede bir işlem yapılır

TİMER NESNESİ ÖZELLİKLERİ

Timer nesnesinin önemli iki özelliği vardır.

Timer1.invertal= Zamanlamanın ne kadar olacağının ayarıdır.Yani,Timer denetiminin ne kadar aralıkla Timer olayını üreteceğini belirleriz.Milisaniye cinsinden bir değer yazarız.1 saniye için 1000 yazmalıyız.

Timer1.enabled= Timer denetiminin aktif veya pasif olacağını belirler.Yani,Bu değeri enable yaparsak etkin,disable yaparsak etkin dışı olur.

Zamanlayıcı denetiminin, aşağıda da görüldüğü gibi fazla özelliği yoktur

Enabled
Index
Interval
Left
Name
Parent
Tag
Top


Name özelliği hariç (bir tmr ön takısı tavsiye edilir), zamanlayıcı denetiminin önemli olan sadece iki özelliği vardır.Enabled ve Interval özellikleri.Gerçektende zamanlayıcının herhangi bir şey yapmasını sağlamak için (Enabled özelliğinin değerinin,başlangıç değeri olan True olduğunu var sayarsak) bu özelliklerin değerlerini ayarlamamız gerekir.Left ve Top özellikleri aslında gereksizdir.Bir zamanlayıcıyı bir form üzerinde nereye yerleştirdiğimiz pek fark etmez.

Interval özelliği mili saniye cinsinden ölçülür. Bu da saniyeleri saymak istediğimiz taktirde bu saniye sayısına 1000 ile çarpmamız gerektiği anlamına gelir.Bu süre geçtikten sonra (zamanlayıcı devrede ise),zamanlayıcı kendi TIMER olayını üretir.Bu işi de kısa aralıklarla sistem saatini kontrol ederek yapar.

TİMER OLAYLARI

Zamanlayıcı denetiminin sadece bir tek,uygun bir biçimde TIMER()adlı bir olayı vardır.Daha öncede belirtildiği gibi de bu olay belirli bir sürenin her geçişinde gerçekleşir.Bu süre Interval özelliği tarafından belirlenir.TIMER() olayının gerçekleşmesini durdurmak için çalışma kipinde zamanlayıcının Enabled özelliğinin değerine False yapabiliriz.

Timer olayını kullanarak istediğimiz aralıklarla olaylar gerçekleştirebiliriz.

Örnek: Bir saat yapalım.

Private Sub Timer1_Timer ( )
Text1.Text=Time
End Sub

Örnek: Zamanı saniye cinsinden veren program.
Dim sn
Sn=Timer
Msgbox sn

ÖRNEK: Timer kontrolü kullanarak form başlığında saati gösteren bir program yazalım.Bunun için timer nesnesinin invertal özelliğini 1000 (1saniye) yapalım.

Private Sub Timer1_Timer ( )
Form1.Caption= "Saat :" + Timer
End Sub

ÖRNEK: Bir Text yada Label üzerinden kayan bir yazı programı yazalım.Program için 1 adet Timer ve 1 adet Text veya Label gerekir.

Option Explicit
Dim yazi As string

Private Sub Form_Load( )
Yazi=string(5, " " ) + "EMİNE"
End Sub

Private Sub Timer1_Timer( )
Yazi=mid (yazi,2)left (yazi,1)
Text1.Text=yazi
End Sub

ÖRNEK: Timer kontrolü ile ayarlanan saat için alarm çalan bir program kodu yazalım.Bu kod için bir Timer ve adı ZAMAN olan bir text kutusu gerekmektedir.

Option Explicit
Dim saat,dakika,saniye As byte
Private Sub Form_Load( )
Saat=Inputbox ( "Alarm saati giriniz: ")
Dakika=Inputbox ( "Alarm dakikasını giriniz: ")
Saniye=Inputbox ( "Alarm saniyesini giriniz: ")
Zaman.Text=saat + " : " + dakika + " : " + saniye
End Sub

Private Sub Timer1_Timer ( )
İf (hour (now)=val (trim(saat))) and (minute (now)=val (trim (dakika))) and (second (now) val (trim (saniye))) then beep: beep: beep
Else
End if
End Sub

ZAMANLAYICI YÖNTEMLERİ

Zamanlayıcı yöntemi hiçbir yöntemi desteklemez.

ZAMANLAYICILARIN KULLANILMASI

Zamanlayıcı denetimi (yanda görülüyor),çalışma kipinde gizli olan az sayıdaki denetimden biridir.Bu da onun için bir form üzerinde yer bulmamıza gerek kalmadığı anlamına gelir;herhangi bir yere hatta mevcut denetimlerin üzerine bile yerleştirilebilir.Zamanlayıcı temel olarak sadece bir tek iş yapar.Sistem saatini kontrol eder ve buna göre bir tutum belirler.

BİR ZAMANLAYICI DENETİMİNİ DENEYELİM

Zamanlayıcının nasıl çalıştığı hakkında bir fikir edinmek için bir başlık çubuğu saati yapalım.

1.File→New Project komutunu vererek yeni bir proje açalım.Proje tipi Standard EXE. Olarak seçelim.

2.Form 1.'in Name özelliğinin değerini Frmmain,Caption özelliğinin değerini Application time yapalım.

3.FrmMain'e bir zamanlayıcı ekleyelim.Name özelliğinin değerini Tmrtimer yapalım.

4.Bu zamanlayıcının Interval özelliğinin değerini 500 yapalım.Bu saatin kendisi her yarım saniyede bir kontrol etmesini istiyoruz.Bunu zamanlayıcı denetimi bu türdeki diğer denetimler kadar hassas olmadığı için yaparız,ancak bu örnek için işe yarar.

5.Aşağıdaki kodu Frm Main'in (general)(Declarations)yordamına ekleyelim:
Option Explicit
Private OldCaption As String

6.Aşağıdaki kodu form_Load() olayına ekleyelim
Private sub Form_Load()
Oldcaption=Me.Caption
End Sub.

7.Şimdide aşağıdaki kodu zamanlayıcının Timer ()olayına ekleyelim.
Private Sub TmrTimer_Timer()
Dim msg As String
Msg=OldCaption &":"& Time$
Caption=Msg
End Sub.

8.Uygulamayı kaydederek Run→Start komutunu vermek suretiyle çalıştıralım.
Bu etiketin biraz titrediğini fark edebiliriz.Bu durumu Timer() olayındaki kodu, Caption güncelleme sayısını en aza indirgeyecek biçimde değiştirerek azaltabiliriz.
Private Sub TmrTimer_Timer()
Dim msg as string
Msg=OldCaption & ":" &Time $
If msg <>Caption Then
Caption=msg
End İf
End Sub

İf ...Then ifadesi Time $ tarafından döndürülen saatin değişip değişmediğini kontrol eder.Msg karakter katarı Caption değerinden farklı olursa,bu zaman değişikliğini yansıtmak için Caption özelliğinin değerini değiştiririz,aksi taktirde Caption üzerinde bir güncellemeye neden olacak herhangi bir şey yapamayız.Titreme de geçer.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

Shape (Şekil) ve Line (Çizgi) nesneleri

Şekil (Shape) DenetimiBu denetim, dikdörtgenler, kareler, ovaller, çemberler, çevrelenmiş dikdörtgenler ve çevrelenmiş kareler yaratmakta kullanılan grafiksel bir denetimdir.SözdizimiŞekilŞekil denetimi şu özellikleri destekler:

BackColor,
FillColor
Shape

BackStyle
FillStyle
Tag

BorderColor
ForeColor
Top

BorderStyle
Height
Visible

BorderWidth
Left
Width

Container
Name
 

DrawMode
Parent
 


BackColorBu özellik nesnenin arka plan rengini seçer ve ayarlar.Sözdizimiobject.BackColor [= color]ParametrelerObject

               Object bir forma sokmayı veya denetlemeyi ifade eder.

Color

               Nesnenin arka plan rengi, RGB fonksiyonu ile veya sistemin sabit renkleri ile belirtilir.BackStyleBu özellik, nasıl bir etiket denetimi değerinin olduğunu veya biçimlendirme denetiminin saydam olup olmadığını seçer ve ayarlar.Sözdizimicontrol.BackStyle [= number]BorderColorBu özellik nesnenin kenar rengini seçer ve ayarlar.Sözdizimiobject.BorderColor [= color]BorderStyleBu özellik, kenar stilinin biçim ve denetimini seçer ve ayarlar.Sözdizimi

object.BorderStyle [= value]

Parametreler

Object

           Object ifadesi biçim denetimi için değer biçer.

Value

               Value veya Constant, ayarlar gözüyle bakarak kenar stilini belirler. Takip eden tablolar nesnenin biçimi için kenar stili özellikleri ayarlarını gösterir.

Metin Ayarlar Tanım
vbBSNone
0
Hiçbiri (kenar stili veya kenarla ilişkili öge yok)

vbFixedSingle
1
Sabit tek

vbSizable
2
Ölçülendirilebilir (sadece biçim)

vbFixedDialog
3
Sabit diyalog (sadece biçim)

vbFixedToolWindow
4
Sabit pencere aracı

vbSizableToolWindow
5
Ölçülendirilebilir pencere aracı


Takip eden tablolar kenar stili özellik ayarlarından etiket, çerçeveleme, resim kutucuğu ve yazım kutucuğu denetimlerini gösterir.

Ayarlar Tanım
0
Hiçbiri (etiket denetimleri için standart)

1
Fixed single (yazım kutucuğu için standart)


Takip eden tablolar kenar stili özelliklerinin şekil ve biçimlendirme denetimi ayarlarını gösterir.

Metin Ayarlar Tanım  
vbTransparent
0
Şeffaf

vbBSSolid
1 (standart)
Katı. Kenarın biçimlendirme ucunu ortalar.

vbBSDash
2
Kısa çizgi
BorderWidth

Bu özellik kenar genişliği denetimini seçer ve ayarlar.

Söz Dizimi

object.BorderWidth [= number]

Container

Bu özellik nesne biçimi üzerinde kalıp denetimini seçer ve ayarlar.

Söz Dizimi

object.Container [= container]

DrawMode

Bu özellik herhangi bir grafik metodundan çıktı görünümü veya biçimlendirme ve şekil denetimi görünümü için bir değer seçer ve ayarlar.

Söz Dizimi

object.DrawMode [= number]

Parametreler

Object

               Object ifadesi biçimlendirme ve şekil denetimi için değer biçer.

Number

               Tam sayı görünümü açıkça belirler. Takip eden tablolar ayar numaralarını açıklar.

Metin Ayarlar Tanım
vbBlackness
1
Siyah.

vbNotMergePen
2
15 nolu ayarın tersi (vbMerge Pen).

vbMaskNotPen
3
Arka plan renkleri ve kalemin tersi olan renklerin renk kombinasyonu.

vbNotCopyPen
4
13. ayarın tersi (vbCopy Pen).

vbMaskPenNot
5
Kalemdeki ve görünüm tersi olan renklerin her ikisinin de kombinasyonları.

vbInvert
6
Görünüm renginin tersi.

vbXorPen
7
Kalemdeki renk kombinasyonları ve görünümdeki renkler fakat her ikisi de değil.

vbNotMaskPen
8
 9. ayarın tersi (vbMask Pen).

vbMaskPen
9
Görünümdeki ve kalemdeki sıradan renklerin her ikisinin kombinasyonları.

vbNotXorPen
10
 7. ayarın tersi(vbXorPen).

vbNop
11
müdehale yok. Bu çizim ayarlarını kapatır ve müdehale şansını ortadan kaldırır.

vbMergeNotPen
12
Görünüm renk kombinasyonları ve kalemin tersi olan renkler.

vbCopyPen
13 (standart)
Renk ön renk özellikleri ile özelleştirilir.

vbMergePenNot
14
Kalem rengi kombinasyonlarını ve görünümün tersi olan renkleri gösterir.

vbMergePen
15
Kalem rengi kombinasyonunu ve renklerini gösterir.

vbWhiteness
16
Beyaz.


FillStyle

Bu özellik, çizim çemberi ve çizim şekilleri grafik metotları ile çemberler ve kutular yaratmada biçimlendirme denetimleri kaplamalarında kalıp seçme ayarlamada kullanılır.

Söz Dizimi

object.FillStyle [= number]

ForeColor

Bu özellik, bir nesne içindeki yazım ve grafik görüntüsünün ön plan renginin seçim ve ayarlanmasında kullanılır.

Söz Dizimi

object.ForeColor [= color]

Height

Bu özellik yükseklik denetimini seçer ve ayarlar.

Söz Dizimi

object.Height [= number]

Left Özelliği

Bu özellik nesnenin sol iç kenarı ile kalıbın sol iç kenarı arasındaki mesafeyi seçer ve ayarlar.

Söz Dizimi

object.Left [= value]

Name

Bu özellik bir forma kodlama belirmek veya nesne fondunun ismini belirleme,ayarlama ve denetimde kullanılır.

Söz Dizimi

object.NameParent

Bu özellik bir denetim içeren form, nesne ve koleksiyonları seçer.

Söz Dizimi

object.Parent

Shape

Bu özellik bir şekil kontrolüne görünüm belirlemek için bir değer seçer ve ayarlar.

Söz Dizimi

object.Shape [= value]

Parametreler

Object

               Object ifadesi bir biçim denetimine değer biçer.

Value

Tam sayı, denetim görünümünü açıkça belirler. Takip eden tablolar ayarların değerlerini gösterir.

Metin Ayarlar Tanım
vbShapeRectangle
0 (standart)
Dikdörtgen

vbShapeSquare
1
Kare

vbShapeOval
2
Oval

vbShapeCircle
3
Daire

vbShapeRoundedRectangle
4
Çevrelenmiş Dikdörtgen

vbShapeRoundedSquare
5
Çevrelenmiş Kare


Tag

Bu özellik ihtiyaç duyulan herhangi bir extra bilgi için başvuruları depolamayı seçmeyi ve ayarlamayı ifade eder.

Söz Dizimi

object.Tag [= expression]

Top

Bu özellik herhangi bir nesnenin iç üst kenarı ile kalıp üst kenarı arasındaki mesafeyi seçer ve ayarlar.

Söz Dizimi

object.Top [= value]

Visible

Bu özellik herhangi bir değerin görülebilir mi yoksa görülemez mi olduğunu seçer ve ayarlar.

Söz Dizimi

object.Visible [= Boolean]

Width

Bu özellik herhangi bir denetim veya formun genişliğini kalıp denetiminin birim ölçüsü olarak kullanır, seçer ve ayarlar.

Söz Dizimi

object.Width [= number]

Line(Şekil) Denetimi

X1, Y1, X2, Y2 Özellikleri


X1 ve Y1 başlangıç noktaları ile ve  X2 ve Y2 bitiş noktaları ile herhangi bir şekil denetimi seçer ve ayarlar. Yatay koordinatlar X1 ve Y2, dikey koordinatlar Y1 ve Y2'dir.

Söz Dizimi

object.X1 [= value]

object.Y1 [= value]

object.X2 [= value]

object.Y2 [= value]

X1, Y1, X2 ve Y2 söz dizimi özellikleri bu parçalardan oluşur.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.